Selecteer het land van levering

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP KOPERS - CONSUMENTEN

1. BASISBEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Het eerste deel van deze AV (hierna te noemen “deze AV”) regelt de rechten en verplichtingen van de partijen bij de koopovereenkomst tussen de verkoper, zijnde Muziker, a.s., met zetel te Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, registratienr. 35 840 773, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank van Bratislava III, afdeling: Sa, dossiernummer 3337/B (hierna te noemen de “verkoper”) en de koper – consument, met als voorwerp de aankoop en verkoop van goederen op de website van de webwinkel van de verkoper (hierna te noemen de “webwinkel”) (hierna te noemen de “koopovereenkomst” of de “overeenkomst”).

Contact en verdere identificatie van de verkoper:

e-mail: [email protected]
telefoon: +421 232 179 733
BTW-ID: SK7020001021
Belastingnr.: 2021680991
adres: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slowaakse Republiek

Toezichthoudende autoriteit:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Inspectie voor regio Bratislava)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovakia
Odbor výkonu dozoru (Afdeling toezicht)
[email protected]
telefoonnummer: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
faxnummer 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Voor de toepassing van het eerste deel van de voorwaarden is de koper een consument, zijnde een natuurlijke persoon die bij het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst niet handelt in het kader van zijn bedrijf, dienstverband of beroep (hierna te noemen de "koper") (de verkoper en de koper worden hierna ook afzonderlijk aangeduid als "de partij" of gezamenlijk als "de partijen").

2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

2.1. De verkoper zal met name:

 1. de bestelde goederen in de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit aan de koper leveren en deze voor vervoer verpakken of uit te rusten op een wijze die noodzakelijk is voor hun behoud en bescherming; en
 2. uiterlijk samen met de goederen alle voor de aanvaarding en het gebruik van de goederen noodzakelijke documenten en andere door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven documenten in schriftelijke of elektronische vorm aan de koper overhandigen.

2.2. De verkoper heeft recht op volledige betaling van de koopprijs door de koper voor de geleverde goederen.

2.3. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren (storneren) als hij, wegens het niet voorradig zijn of niet beschikbaar zijn van de goederen, niet in staat is de goederen aan de koper te leveren binnen de in deze AV vermelde termijn of tegen de in de webwinkel vermelde prijs, tenzij een alternatieve prestatie met de klant wordt overeengekomen. De verkoper heeft ook het recht om de bestelling om niet-discriminerende redenen te weigeren, in het bijzonder als de verkoper een openstaande vordering op de koper heeft, als de koper de goederen in het verleden herhaaldelijk niet heeft aangenomen hoewel hij daartoe verplicht was, of als de verkoper vreest dat hij schade lijdt door de bestelling te accepteren.

2.4. De koper zal met name:

 1. de goederen in ontvangst nemen,
 2. de overeengekomen koopprijs tijdig aan de verkoper betalen.

2.5. De koper heeft recht op levering van de goederen in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit, datum en plaats.

3. SLUITING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1. De sluiting van de koopovereenkomst komt tot stand door de bindende aanvaarding van het voorstel van de koper door de verkoper tot sluiting van de koopovereenkomst in de vorm van een door de koper ingevuld formulier (het door de koper ingevulde en verzonden formulier wordt hierna genoemd "de bestelling").

3.2. De verkoper zal het voorstel om het contract te sluiten zonder onnodige vertraging, meestal binnen twee werkdagen na het plaatsen van de bestelling, bindend accepteren, nadat de beschikbaarheid van de producten, de geldigheid van de prijzen en de leveringsdatum van de door de koper gewenste goederen zijn geverifieerd. Als bindende aanvaarding geldt de verzending van de goederen door de verkoper. Bindende aanvaarding per e-mail is niet vereist. Als er een hogere prijs wordt gevonden, vraagt de verkoper de koper om toestemming voor de prijswijziging voordat de bestelling wordt verzonden. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de koper instemt met de prijswijziging en wanneer de verkoper vervolgens de bestelling bevestigt.

3.3. De automatisch gegenereerde bevestiging van aanvaarding van de bestelling door de verkoper, die direct na het plaatsen van de bestelling naar het e-mailadres van de koper wordt gestuurd, dient alleen ter informatie. Het wordt naar de koper gestuurd om de koper te informeren dat de bestelling is geregistreerd en kan niet worden beschouwd als een bindende aanvaarding door de verkoper van het voorstel om het contract te sluiten.

3.4. De verkoper kan gratis extra goederen bij de bestelling aanbieden (hierna "cadeau" genoemd). De koper stemt met deze tegenprestatie in door vóór de bestelling het gekozen cadeau te kiezen. Het bestellen van een cadeau is optioneel. Indien de koper geen cadeau wenst te ontvangen, is hij niet verplicht deze wens kenbaar te maken

3.5. De verkoop van alcoholische dranken is alleen toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar. Door het indienen van een bestelling inclusief alcoholische dranken bevestigt de koper dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is op de datum van indiening van de bestelling. De verkoper is gerechtigd dit feit te controleren door een geldig identiteitsbewijs te vragen en indien de koper niet aan dit feit voldoet of dit niet kan bewijzen, is de verkoper niet gerechtigd de alcoholhoudende dranken aan de koper te leveren. Het voorgaande geldt eveneens voor de persoon die door de koper gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen.

4. AANKOOPPRIJSREGELINGEN

4.1. De koper betaalt de aankoopprijs voor de in de koopovereenkomst overeengekomen goederen aan de verkoper, inclusief de kosten van levering van de goederen en kosten voor bijkomende diensten (hierna de "aankoopprijs" genoemd) op een van de volgende manieren: a) door overschrijving op de in artikel 1 van deze AV genoemde rekening van de verkoper, b) onder rembours, c) PayPal, d) TrustPay betalingsgateway, e) Viamo betalingsgateway, f) Bitcoin Pay, g) contante betaling of betaling per kaart op de plaats van aankoop, h) termijnbetalingen, i) online kaartbetaling.

4.2. Gedetailleerde en bijgewerkte informatie over betaalmethoden is te vinden in de sectie Betaling van de webwinkel van de verkoper. Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk niet voor alle bestellingen beschikbaar, bijvoorbeeld afhankelijk van de waarde of de gekozen verzendmethode. De koper zal tijdens het aanmaken van de bestelling worden geïnformeerd over eventuele beperkingen.

4.3. Eventuele verzend- en verpakkingskosten worden in rekening gebracht voordat de bestelling wordt verzonden. Eventuele kosten voor aanvullende diensten worden voortdurend in de bestelling bijgewerkt overeenkomstig met de keuze van de koper voor aanvullende diensten, maar nooit nadat de bestelling is verzonden. In het geval dat de goederen naar de koper buiten de Europese Unie worden verzonden, kan de Koper een douaneschuld oplopen en eventueel verplicht worden tot betaling van andere betalingen in verband met douaneverrichtingen in het bedrag en op de wijze voorgeschreven door de algemeen bindende wetgeving van het land waar de goederen worden geleverd. Tenzij anders vermeld of tussen partijen overeengekomen, is de verkoper niet verplicht deze verplichtingen voor de koper te dragen.

4.4. Indien de koper de koopprijs aan de verkoper door middel van een bankoverschrijving betaalt, geldt als datum van betaling de datum waarop de volledige koopprijs op de rekening van de verkoper werd bijgeschreven.

4.5. De koper verbindt zich ertoe de verkoper op de vervaldag de koopprijs overeenkomstig met de koopovereenkomst te betalen.

5. LEVERING VAN GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. De verkoper zal de goederen zo snel mogelijk aan de koper leveren, uiterlijk 30 dagen na de datum van de sluiting van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen door de partijen. Indien de verkoper zijn verplichting om de goederen binnen de overeengekomen termijn te leveren niet is nagekomen, verzoekt de koper de verkoper de goederen te leveren binnen een aanvullende redelijke termijn, die de koper tegelijkertijd zal specificeren. Indien de koper de verkoper niet binnen twee maanden na de datum waarop de goederen hadden moeten worden geleverd hierom verzoekt, worden de goederen geacht te zijn geleverd, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien de verkoper ook binnen deze extra termijn de goederen niet levert, heeft de koper het recht de overeenkomst te herroepen.

5.2. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt zonder voorafgaande schriftelijke herroeping, heeft de verkoper recht op schadevergoeding ten bedrage van de werkelijke kosten die hij heeft gemaakt om te trachten de bestelling te leveren.

5.3. De koper is verplicht de goederen persoonlijk af te halen of door een derde te laten afhalen. Indien de levering moet worden overgedaan om redenen aan de zijde van de koper (bijvoorbeeld wegens afwezigheid van de koper of een door de koper gemachtigde derde op de overeengekomen plaats), zijn de aldus ontstane extra kosten, met inbegrip van eventuele opslagkosten, voor rekening van de koper.

5.4. De koper heeft het recht de zending bij aflevering te controleren. In geval van schade aan de goederen bij ontvangst door de koper, heeft de koper de mogelijkheid om de goederen te weigeren. De vervoerder is verplicht in aanwezigheid en op verzoek van de koper een schaderapport op te maken. Op basis van het aldus opgemaakte en aan de verkoper overhandigde proces-verbaal kan de verkoper, na het afsluiten van het schadegeval met de vervoerder, voorzien in het herstel van het gebrek aan de goederen, een korting op de koopprijs en, in geval van onherstelbare gebreken aan de goederen, de levering van nieuwe goederen aan de koper. Latere klachten van dit type zullen moeten worden bewezen.

5.5. Verzendopties en gedetailleerde en bijgewerkte informatie over de verzendingsvoorwaarden vindt u in de rubriek Verzending van de webwinkel. Voor sommige bestellingen zijn mogelijk niet alle verzendwijzen beschikbaar. De koper wordt tijdens het aanmaken van de bestelling op de hoogte gebracht van eventuele beperkingen.

5.6. Als ontvanger van de goederen stemt de koper ermee in dat een factuur wordt opgesteld en in elektronisch formaat aan de koper wordt geleverd. De verkoper is niet verplicht te voldoen aan het verzoek van de koper om na het sluiten van de koopovereenkomst de factuurgegevens te corrigeren of te wijzigen, met name om de persoon van de koper te wijzigen en om het leveringsadres naar een ander land te wijzigen. In het geval van een wijziging in de status van de btw-betaler van de koper, is de koper verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze wijziging. De verkoper is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie op de factuur die wordt verstrekt als gevolg van de schending van deze verplichting door de koper.

5.7. De koopovereenkomst wordt gesloten met een ontbindingsclausule met dien verstande dat indien de koper de goederen zelfs binnen 5 dagen na de aanvullende kennisgeving van de verkoper niet afneemt en met de verkoper geen andere datum voor de afname van de goederen overeenkomt, de overeenkomst van meet af aan wordt ontbonden en de partijen de gehele ontvangen tegenprestatie zullen teruggeven of terugbetalen, met name de koopprijs en de goederen waarover de verkoper vrijelijk kan beschikken. Het recht van de verkoper op schadevergoeding krachtens punt 5.2 wordt niet aangetast.

6. VERWERVING VAN EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN HET RISICO VAN SCHADE AAN DE GOEDEREN

6.1. De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs volledig heeft betaald. De goederen worden aan de koper geleverd bij aanvaarding door de koper bij persoonlijke afhaling of ophaling bij de vervoerder.

6.2. Het risico van schade aan de goederen gaat op de koper over op het moment dat hij de goederen van de verkoper of van de vervoerder in ontvangst neemt, of op het moment dat de verkoper hem in staat stelt over de goederen te beschikken en de koper deze niet in ontvangst neemt.

7. KLACHTENPROCEDURE VOOR CONSUMENTEN

7.1. De verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen en de koper dient onmiddellijk een klacht bij de verkoper aan te melden.

7.2. Op de behandeling van klachten is de volgende klachtenprocedure voor consumenten (hierna te noemen de "klachtenprocedure") van toepassing.

7.3. De koper heeft alleen recht op garantie van de verkoper voor goederen die defect zijn, onder garantie vallen en gekocht zijn via de webwinkel van de verkoper.

7.4. Tijdens de garantieperiode heeft de koper het recht om het gebrek kosteloos te laten herstellen op vertoon van de goederen met alle toebehoren.

7.5. Klachten worden door de verkoper onverwijld schriftelijk op papier of elektronisch afgehandeld. Indien de goederen gebrekkig zijn, heeft de klant het recht een klacht in te dienen bij de verkoper door het klachtenformulier in te vullen en dit elektronisch aan de verkoper te bezorgen, door de goederen aan de verkoper te bezorgen op een van de hieronder vermelde manieren, of op papier samen met de gereclameerde goederen op een van de hieronder vermelde manieren. Methoden om een klacht in te dienen:

 1. Afgifte van het klachtenformulier en de gereclameerde goederen aan het reclamatiecentrum op het volgende adres (hierna te noemen het "reclamatiecentrum"): Muziker reklamačné stredisko Logistický areál P3
  Hala 2
  900 55 Lozorno
  Slowakije
 2. afgifte van het klachtenformulier en overhandiging van de gereclameerde goederen in een van de vestigingen / winkels van de verkoper waar de ontvangst van deze goederen mogelijk is met betrekking tot de verkochte producten of verleende diensten, of bij een daartoe aangewezen persoon.

7.6. De koper kan de verkoper verzoeken om het vervoer naar het reclamatiecentrum te regelen door middel van het klachtenformulier. In dat geval zal de verkoper op kosten van de koper voor het vervoer van de gereclameerde goederen via een vervoerder zorgen. De gereclameerde goederen worden geacht aan de verkoper te zijn geleverd op de datum van ontvangst door de verkoper in het reclamatiecentrum. De vervoerder is een derde die in eigen naam handelt en daarom heeft de aanvaarding van de ten vervoer gevraagde goederen door de vervoerder geen invloed op de inleiding van de klachtenprocedure.

7.7. De koper is verplicht de gereclameerde goederen deugdelijk te verpakken, rekening houdend met de aard ervan en de aard van het gereclameerde gebrek. De verkoper is slechts aansprakelijk voor de verslechtering van de gereclameerde goederen vanaf het tijdstip van ontvangst.

7.8. De verkoper zorgt voor de aanwezigheid van een persoon die bevoegd is om klachten te behandelen in de lokalen van de verkoper en bij een aangewezen persoon tijdens kantooruren.

7.9. Indien de koper voornemens is de gereclameerde goederen af te leveren bij een van de verkooppunten van de verkoper, raadt de verkoper de koper aan om vooraf na te gaan of de goederen op deze locatie in ontvangst kunnen worden genomen

7.10. Bij het indienen van een klacht is de koper verplicht te bewijzen dat de goederen bij de verkoper zijn gekocht en binnen de garantieperiode vallen. Verder is de koper verplicht de aard en de omvang van de gebreken aan de goederen nauwkeurig aan te geven.

7.11. Als aanvangsdatum van de klachtenprocedure geldt de datum waarop de koper aan de verkoper het volgende levert:

 1. het klachtenformulier,
 2. de gevraagde goederen, met inbegrip van toebehoren en
 3. de eventuele toegangswachtwoorden of -codes met betrekking tot de gereclameerde goederen.

7.12. Het klachtenformulier is als bijlage 1 bij deze AV gevoegd en kan ook elektronisch door de koper worden ingevuld en ingediend via de volgende link: https://www.muziker.nl/klachten.

7.13. De verkoper of een aangewezen persoon zal aan de koper een bevestiging van de reclamatie van de goederen afgeven in een geschikte, door de verkoper gekozen vorm (inclusief per e-mail), die de datum van aanvang van de klachtenprocedure, de contactgegevens van de verkoper en de koper, een beschrijving van de gebreken van de goederen, de door de klant gewenste wijze van afhandeling van de vordering en een verklaring van de rechten van de klant krachtens de artikelen 622 en 623 van het Burgerlijk Wetboek bevat (hierna de "Bevestiging van de reclamatie" genoemd“).

7.14. Indien de reclamatie geschiedt door middel van communicatie op afstand, is de verkoper verplicht de bevestiging van de reclamatie onverwijld aan de koper te doen toekomen. Indien de bevestiging niet onmiddellijk kan worden gegeven, moet zij onverwijld worden gegeven, doch uiterlijk tezamen met het bewijs van de afhandeling van de reclamatie. De bevestiging van de reclamatie behoeft niet te worden afgegeven indien de koper de reclamatie op een andere wijze kan bewijzen.

7.15. Volgens de beslissing van de koper, op welke van zijn rechten krachtens § 622 en § 623 van het Burgerlijk Wetboek hij aanspraak maakt, is de verkoper of een aangewezen persoon verplicht de wijze van behandeling van de klacht krachtens deze klachtenregeling onmiddellijk vast te stellen, in meer complexe gevallen binnen 3 dagen na het begin van de klachtenprocedure, in gerechtvaardigde gevallen, met name indien een complexe technische beoordeling van de toestand van de goederen is vereist, uiterlijk 30 dagen na de datum van het begin van de klachtenprocedure. De verkoper of een aangewezen persoon behandelt de klacht onmiddellijk na vaststelling; in gerechtvaardigde gevallen kan de klacht ook later worden behandeld. De behandeling van de klacht mag echter niet langer duren dan 30 dagen vanaf de datum van de klacht. Na het verstrijken van de termijn voor de behandeling van de klacht heeft de consument het recht de overeenkomst te herroepen of de goederen te ruilen voor nieuwe goederen. De verkoper stelt de koper in een tussen beide partijen overeengekomen vorm in kennis van de afsluiting van de klachtenprocedure en het resultaat van de klacht. Tegelijkertijd ontvangt de koper het klachtenrapport samen met de goederen. Indien de koper binnen de eerste 12 maanden na de datum van ontvangst van de goederen een reclamatie heeft ingediend, kan de verkoper de vordering slechts afwijzen op basis van een expertise of een advies van een bevoegd, genotificeerd of erkend persoon of het advies van een aangewezen persoon (hierna "professionele beoordeling van de goederen" genoemd). Ongeacht het resultaat van de beoordeling kan de verkoper de koper niet verplichten de kosten van de beoordeling van de goederen of andere kosten in verband met de beoordeling van de goederen te betalen. Indien de koper een reclamatie tegen het product heeft ingediend na 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen en de verkoper de reclamatie heeft afgewezen, zal de persoon die de reclamatie heeft behandeld in het klachtafhandelingsdocument aangeven naar wie de koper de goederen kan sturen voor beoordeling. Indien de Koper de goederen ter beoordeling aan de in het klachtendocument genoemde persoon toezendt, komen de kosten van de beoordeling van de goederen alsmede alle andere daarmee verband houdende kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden ten laste van de verkoper, ongeacht de uitkomst van de beoordeling. Indien de koper de aansprakelijkheid van de verkoper voor het beweerde gebrek aan de goederen door de beoordeling bewijst, kan de koper de aanspraak opnieuw doen gelden; de garantieperiode loopt niet af tijdens de uitvoering van de expertise. De verkoper is verplicht de koper binnen 14 dagen na de datum van de herhaalde reclamatie alle kosten te vergoeden die voor de beoordeling van de goederen zijn gemaakt, alsmede alle daarmee verband houdende kosten die in redelijkheid zijn gemaakt. Een dergelijke herhaalde reclamatie kan niet worden afgewezen.

7.16. De verkoper kan altijd de gebrekkige goederen vervangen door niet-defecte goederen in plaats van het gebrek te herstellen, tenzij dit de koper ernstig zou hinderen.

7.17. Het recht op kosteloze garantiereparatie vervalt:

 1. indien de koper niet bewijst dat hij de gebrekkige goederen van de verkoper heeft gekocht,
 2. door het niet melden van duidelijke gebreken bij ontvangst van de goederen,
 3. het verstrijken van de garantietermijn van de goederen,
 4. door de koper veroorzaakte mechanische schade aan de goederen,
 5. wijziging van de goederen door de koper (buigen, snijden, inkorten, boren, enz.), indien de goederen niet voor deze wijziging bestemd zijn en indien het gebrek door deze wijziging wordt veroorzaakt,
 6. gebruik of opslag van de goederen in omstandigheden die qua temperatuur, vochtigheid, chemische of mechanische invloeden niet overeenstemmen met de natuurlijke omgeving,
 7. ondeskundige behandeling of verwaarlozing van de goederen,
 8. schade aan de goederen door overbelasting of gebruik in strijd met de in de documentatie, de algemene beginselen, de technische normen of de veiligheidsnormen vermelde voorwaarden,
 9. vervanging van originele onderdelen van het product,
 10. gebruik van onjuiste voedingsspanning, onjuiste, ongeoorloofde of niet toegestane hardware of software,
 11. het gebruik van onjuiste, niet-compatibele of niet-originele verbruiksgoederen indien het defect door het gebruik van deze verbruiksgoederen is veroorzaakt,
 12. in geval van schade aan de goederen door onopzettelijk bederf, verslechtering of natuurlijke slijtage, inclusief het einde van de levensduur van sommige onderdelen (bijv. doorbranden van een lamp of vermindering van de batterijcapaciteit).
 13. schade aan de goederen veroorzaakt door een computervirus,
 14. manipulatie met de goederen door een onbevoegd persoon of door het gebruik van ongeschikt gereedschap of materiaal,
 15. ondeskundige manipulatie, schade tijdens het vervoer, schade door water, brand, elektriciteit of overmacht.
 16. door een update van de digitale inhoud niet binnen een redelijke termijn uit te voeren, indien het gebrek is ontstaan door het niet uitvoeren van deze update. Dit geldt niet als de koper niet is gewezen op de update of op de gevolgen van het niet uitvoeren ervan, of als hij de update niet of verkeerd heeft uitgevoerd als gevolg van een gebrek in de instructies.

7.18. De verkoper zal de klacht behandelen en de klachtenprocedure op een van de volgende manieren beëindigen:

 1. door afgifte van de herstelde goederen
 2. door vervanging van de goederen
 3. terugbetaling van de aankoopprijs
 4. door een redelijke korting op de aankoopprijs te verlenen
 5. door een schriftelijke oproep om de door de verkoper gespecificeerde prestatie in ontvangst te nemen
 6. een met redenen omklede afwijzing van de klacht.

7.19. Verkoper is verplicht om uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van indiening van de klacht een schriftelijk document aan koper te verstrekken over de wijze van behandeling van de klacht en over de afhandeling daarvan.

7.20. Nadat de klacht anders dan door terugbetaling van de koopprijs is afgehandeld, zal de verkoper de gereclameerde goederen terugzenden of de vervangende goederen aan de koper leveren. Indien de koper de goederen niet binnen een redelijke termijn in ontvangst neemt, nodigt de verkoper de koper uit dit te doen binnen een aanvullende redelijke termijn die door de verkoper wordt vastgesteld, normaliter binnen een maand. Indien de koper de goederen zelfs binnen deze bijkomende redelijke termijn niet in ontvangst neemt, is de koper aan de verkoper een opslagvergoeding verschuldigd ten belope van het in dit lid bepaalde bedrag (hierna "opslagvergoeding" genoemd) voor elke dag, zelfs voor elke dag die aanvangt na het verstrijken van de termijn voor inontvangstneming van de goederen tot het tijdstip van inontvangstneming van de goederen. Het bedrag van de opslagvergoeding wordt bepaald door het gewicht en de som van de randen van de goederen, berekend door optelling van de lengte van de randen (som van de randen = hoogte + breedte + diepte), als volgt:

 1. 1 euro (zegge: één euro) voor de opslag van goederen waarvan het gewicht niet meer dan 10 kg bedraagt en waarvan de som van de randen niet meer dan 120 cm bedraagt;
 2. 2 euro (zegge: twee euro) voor de opslag van goederen die ten minste één van de in het vorige punt genoemde waarden overschrijden en waarvan het gewicht niet meer dan 40 kg bedraagt en de totale lengte van de randen niet meer dan 300 cm bedraagt;
 3. € 4 (zegge: vier euro) voor de opslag van andere goederen.

7.21. De garantieperiode bedraagt 24 maanden (hierna de "garantieperiode" genoemd), voor zover voor specifieke gevallen geen andere garantieperiode is vastgesteld. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van de goederen door de Koper. Indien de goederen, hun verpakking of hun instructies een gebruiksperiode overeenkomstig de wet vermelden, verstrijkt de garantieperiode niet vóór het verstrijken van die periode. Gebreken aan de goederen en daaruit voortvloeiende klachten moeten vóór het einde van de garantieperiode worden ingediend. Door het verstrijken van de garantietermijn vervalt het recht om een klacht in te dienen.

7.21A. Indien het voorwerp van de koopovereenkomst een artikel met digitale eigenschappen is, zal de verkoper ervoor zorgen dat de koper de overeengekomen updates van de digitale inhoud of de dienst van digitale inhoud ontvangt. In aanvulling op de overeengekomen updates zal de verkoper ervoor zorgen dat aan de koper updates worden geleverd die noodzakelijk zijn voor het behoud van de eigenschappen van het artikel en dat de koper op de beschikbaarheid ervan zal worden gewezen.

 1. gedurende een periode van 24 maanden, indien de digitale inhoud of een dienst van digitale inhoud krachtens de verkoopovereenkomst ononderbroken gedurende 24 maanden dient te worden geleverd, of, indien levering voor een langere periode is overeengekomen, voor die gehele periode; of
 2. gedurende een periode die de koper dit redelijkerwijze en verstandig mag verwachten, indien de digitale inhoud of de dienst van digitale inhoud krachtens de koopovereenkomst eenmalig moet worden geleverd; dit wordt beoordeeld aan de hand van het type en het doel van het artikel, de aard van de digitale inhoud of dienst van digitale inhoud en rekening houdend met de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en de aard van de verplichting.

7.21B. Het bepaalde in artikel 7.21A. van deze Algemene voorwaarden is niet van toepassing indien de verkoper de koper voor het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk heeft geïnformeerd dat er geen updates zullen worden verstrekt en de koper daarmee bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk heeft ingestemd.

7.21C. Indien de digitale inhoud of de dienst van digitale inhoud gedurende een bepaalde periode ononderbroken moet worden verstrekt en zich in die periode een gebrek voordoet, wordt de digitale inhoud of de dienst van digitale inhoud geacht gebrekkig te zijn verstrekt. De bepalingen van het onderhavige Garantiebeleid zijn van overeenkomstige toepassing op artikelen met digitale eigenschappen, voor zover hun aard dat toelaat.

7.22. Gebruikte goederen zijn goederen die gebruikt zijn, niet alle onderdelen bevatten of cosmetisch of functioneel beschadigd zijn (hierna "gebruikte goederen" genoemd). Onder uitgestalde goederen worden verstaan gebruikte goederen die in de fysieke winkel van de verkoper zijn uitgestald, zijn uitgepakt en kunnen worden gebruikt in de mate die nodig is om hun kenmerken aan andere personen te tonen (hierna "uitgestalde goederen" genoemd). Niet-functionerende goederen zijn gebruikte goederen die zodanige gebreken vertonen dat zij onbruikbaar zijn en derhalve zelfs niet voor hun normale bestemming kunnen worden gebruikt (hierna "niet-functionerende goederen" genoemd).

7.23. De garantieperiode voor alle gebruikte goederen is 24 maanden, tenzij voor een specifiek product in de webwinkel een andere, eventueel een kortere garantieperiode is aangegeven.

7.24. Indien gebruikte goederen tegen een lagere prijs worden verkocht dan nieuwe goederen, geldt de garantie niet voor het gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen. Niet-functionerende goederen kunnen onherstelbaar zijn en worden over het algemeen verkocht voor reserveonderdelen of verzameldoeleinden. Een aanvullende beschrijving van de gebreken waardoor de goederen niet functioneel zijn en die dus niet onder de garantie vallen, is te vinden in de beschrijving van de goederen in de webwinkel. Niet-functionerende goederen kunnen zonder voorafgaande reparatie of wijziging gevaarlijk zijn. De functionaliteit van niet-functionerende goederen valt niet onder de garantie.

7.25. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de koper de goederen als gevolg van de reparatie niet heeft kunnen gebruiken.

7.26. In geval van vervanging van de goederen door nieuwe goederen begint de garantieperiode opnieuw te lopen vanaf de ontvangst van de nieuwe goederen. Hetzelfde geldt indien een onderdeel (onderdeel van de goederen) waarvoor garantie is verleend, wordt vervangen.

7.27. Indien er sprake is van een herstelbaar gebrek aan de goederen, wordt de klacht, afhankelijk van de beslissing van de koper, afgehandeld door herstel van het gebrek of door vervanging van de goederen.

7.28. Indien de goederen een gebrek vertonen dat niet kan worden verholpen en dat een correct gebruik van de goederen als niet-defecte goederen verhindert, heeft de koper het recht de goederen te laten vervangen of de overeenkomst te herroepen. Dezelfde rechten gelden voor de koper indien de goederen onherstelbaar defect zijn, maar indien de koper de goederen niet naar behoren kan gebruiken doordat het gebrek na de reparatie (meer dan tweemaal) of door een groter aantal gebreken (meer dan twee) terugkeert.

7.29. Indien er andere onherstelbare gebreken zijn, heeft de koper recht op een redelijke korting op de koopprijs, waarvan het bedrag in overleg tussen de partijen wordt vastgesteld.

7.30. De behandeling van de klacht heeft alleen betrekking op gebreken die door de koper bij het indienen van de klacht zijn gespecificeerd.

7.31. Indien de verkoper de klachtenprocedure beëindigt door een gemotiveerde afwijzing van de klacht over de goederen, kan de verkoper de koper voorstellen de gebreken op kosten van de koper te herstellen. De koper is niet verplicht een dergelijk voorstel te accepteren.

7.32. Indien de verkoper de klachtenprocedure beëindigt door een gemotiveerde afwijzing van de klacht, en de koper het niet eens is met deze afhandeling van de klacht, kan de koper in rechte bescherming van zijn rechten vorderen.

8. PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBESCHERMING

De verkoper heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Wet nr. 18/2018 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende wijzigingen en aanvullingen van bepaalde wetten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (GDPR). De koper bevestigt dat hij/zij op de hoogte is gebracht van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens overeenkomstig de regels, die te vinden zijn op de volgende link: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. HERROEPING VAN DE OVEREENKOMS

9.1. De verkoper heeft het recht de overeenkomst te herroepen wegens verkoop van voorraad, onbeschikbaarheid van de goederen, of indien de fabrikant, importeur of leverancier van de in de overeenkomst overeengekomen goederen de productie heeft gestaakt of zodanige belangrijke wijzigingen heeft aangebracht dat de verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen of wegens overmacht, of indien hij zelfs na het leveren van alle inspanningen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, niet in staat is de goederen aan de klant te leveren binnen de in deze AV vermelde termijn of tegen de overeengekomen prijs. De verkoper is verplicht de koper hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle betalingen aan de koper terug te betalen op de in deze AV bepaalde wijze. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om een vervangende prestatie of een gewijzigde prijs overeen te komen.

9.2. De verkoper heeft ook het recht om de overeenkomst te herroepen indien er sprake is van een kennelijke fout in het bedrag van de koopprijs van de goederen opgegeven bij het sluiten van de koopovereenkomst (bijvoorbeeld een verkeerd geplaatste komma, een ontbrekend cijfer, een koopprijs die kennelijk niet overeenkomt met de normale marktprijs).

9.3. De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen de overeenkomst, die de verkoop van goederen betreft, zonder opgave van redenen te herroepen. De goederen worden geacht te zijn aanvaard wanneer de koper of een door de koper aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, alle delen van de bestelde goederen in ontvangst heeft genomen, of wanneer

 1. door de consument in één bestelling bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd, bij de aanvaarding van de laatst geleverde goederen,
 2. hij goederen levert die uit verschillende delen of stukken bestaan, op het tijdstip waarop het laatste deel of stuk in ontvangst wordt genomen,
 3. hij gedurende een bepaalde periode herhaaldelijk goederen levert, op het tijdstip van de aanvaarding van het eerste van de geleverde goederen.

9.4. De koper kan de overeenkomst waarvan het voorwerp de levering van de goederen is ook herroepen voordat de herroepingstermijn is ingegaan.

9.5. De koper heeft het recht om een overeenkomst voor de levering van elektronische inhoud die niet op een tastbare drager is geleverd, binnen 14 dagen na de datum van sluiting van deze overeenkomst te herroepen, behalve overeenkomstig paragraaf 9.16(l).

9.6. De Koper kan zijn recht om de Overeenkomst te herroepen uitoefenen op papier of in de vorm van een notitie op een andere duurzame drager of door middel van een formulier aan het volgende adres: Muziker (Return)
Logistický areál P3
Hala 2
900 55 Lozorno
Slowakije

9.7. Het herroepingsformulier is als bijlage 2 bij deze AV gevoegd en kan ook elektronisch worden ingevuld en ingediend via de volgende link: https://www.muziker.nl/statutory-right-of-withdrawal.

9.8. De koper kan de overeenkomst ook herroepen voordat de herroepingstermijn ingaat. De herroepingstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving van de herroeping uiterlijk op de laatste dag van de herroepingstermijn aan de verkoper is toegezonden. De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht rust op de koper.

9.9. De verkoper zal de koper zonder onnodige vertraging, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van herroeping, alle betalingen terugbetalen die hij van de koper heeft ontvangen in het kader van of in verband met de overeenkomst, met inbegrip van vervoers-, leverings- en portokosten en andere kosten en lasten; het recht van de verkoper uit hoofde van artikel 9.11 wordt hierdoor niet aangetast. De verkoper is niet verplicht extra kosten aan de consument te betalen indien de consument uitdrukkelijk een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste normale wijze van levering. Onder extra kosten wordt verstaan het verschil tussen de door de consument gekozen leveringswijze en de kosten van de door de verkoper aangeboden goedkoopste normale leveringswijze.

9.10. De verkoper zal alle betalingen aan de koper terugbetalen op dezelfde wijze die de koper voor zijn betaling gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen (bijvoorbeeld door overschrijving op een door de koper aangewezen bankrekening) en op voorwaarde dat de koper hiervoor geen bijkomende kosten worden aangerekend. Indien de koper de koopprijs of een deel daarvan heeft betaald door het inwisselen van een Muziker Cadeaukaart ("Cadeaukaart"), zal de verkoper de koper een nieuwe cadeaukaart verschaffen ten bedrage van de ingewisselde cadeaukaart. De koper kan dit tegoed inwisselen bij een volgende aankoop bij de verkoper. Indien de koper ook een andere betalingswijze heeft gekozen om een deel van de bestelling te betalen, zal de koper dat deel van de betaling terugbetalen in overeenstemming met deze AV.

9.11. Bij herroeping van een overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van goederen, is de verkoper niet verplicht de betalingen van de koper terug te betalen voordat de goederen aan de koper zijn geleverd of totdat de koper aantoont dat de goederen aan de verkoper zijn teruggezonden, tenzij de verkoper voorstelt de goederen persoonlijk of via een door de verkoper daartoe gemachtigde persoon af te halen.

9.12. Indien de koper de overeenkomst herroept en aan de verkoper goederen levert die gebruikt of beschadigd zijn of waarvan de waarde verminderd is als gevolg van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen, heeft de verkoper jegens de koper recht op schadevergoeding ten bedrage van de waarde van de reparatie van de goederen en het herstel van de goederen in hun oorspronkelijke staat.

9.13. Indien de koper de goederen niet samen met de herroeping van de overeenkomst aan de verkoper heeft teruggezonden en indien de partijen geen andere wijze van terugzending van de goederen overeenkomen, dient de koper, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping van de overeenkomst, de goederen samen met de accessoires, inclusief de documentatie, terug te zenden naar de verkoper op het volgende adres: Muziker (Return)
Logistický areál P3
Hala 2
900 55 Lozorno
Slowakije

9.14. Indien de klant bij de bestelling een cadeau van de verkoper heeft ontvangen, is de koper verplicht ook dit cadeau terug te sturen. Indien de koper deze verplichting niet nakomt, heeft de verkoper het recht om van de koper de prijs van het cadeau te eisen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de pagina van de webwinkel staat vermeld en, bij gebreke daarvan, de gebruikelijke prijs.

9.15. De koper draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen naar de verkoper of naar een persoon die door de verkoper gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen. Het bedrag van de retourkosten hangt in het algemeen af van de kenmerken van de goederen (afmetingen, gewicht), de afstand en de gekozen wijze van vervoer en komt ongeveer overeen met de in de rubriek vervoer vermelde kosten, d.w.z. de kosten die normaliter worden gemaakt voor de levering van de goederen aan de klant.

9.16. De koper kan een overeenkomst niet herroepen waarvan het onderwerp is

 1. de verlening van een dienst, indien met de verlening van de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de koper en de koper heeft verklaard dat hij naar behoren is geïnformeerd dat hij door deze instemming het recht verliest om de overeenkomst te herroepen zodra de dienst volledig is verleend, en indien de dienst volledig is verleend,
 2. de verkoop van goederen of de verrichting van diensten waarvan de prijs afhankelijk is van prijsbewegingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 3. de verkoop van goederen die volgens de specifieke eisen van de koper zijn vervaardigd, op maat gemaakte goederen of goederen die speciaal voor één koper zijn ontworpen (bijvoorbeeld kabels en kettingen die per meter worden verkocht, helmen met ingebouwde communicator volgens de vereisten van de koper),
 4. de verkoop van snel bederfelijke of bederfelijke goederen,
 5. de verkoop van goederen in beschermende verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de beschermende verpakking na de levering is beschadigd (bijvoorbeeld in-ear hoofdtelefoons, ondergoed),
 6. de verkoop van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen kunnen worden vermengd,
 7. de verkoop van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, waarvan de levering ten vroegste na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de prijs afhangt van marktprijsbewegingen waarop de verkoper geen invloed heeft,
 8. de uitvoering van dringende reparaties of onderhoud waarom de koper de verkoper uitdrukkelijk heeft verzocht; dit geldt niet voor dienstencontracten en contracten voor de verkoop van andere goederen dan reserveonderdelen die nodig zijn voor de uitvoering van de reparaties of het onderhoud, wanneer zij zijn gesloten tijdens het bezoek van de verkoper aan de koper en de koper deze diensten of goederen niet vooraf heeft besteld,
 9. de verkoop van geluidsopnamen, beeldopnamen, fonogrammen of computersoftware die in een beschermende verpakking worden verkocht indien de koper de verpakking heeft uitgepakt (bijvoorbeeld cd's, cassettes, platen),
 10. de verkoop van tijdschriften, met uitzondering van verkoop krachtens een abonnementsovereenkomst, en de verkoop van boeken die niet in een beschermende verpakking worden geleverd (boeken, bladmuziek, tablatuur),
 11. het verstrekken van huisvestingsdiensten voor andere doeleinden dan huisvesting, goederenvervoer, autoverhuur, cateringdiensten of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, waarbij de verkoper zich ertoe verbindt deze diensten op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn te verstrekken,
 12. de levering van elektronische inhoud anders dan op een materiële drager, wanneer de levering is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij naar behoren is geïnformeerd over het feit dat hij door deze toestemming zijn herroepingsrecht verliest (bv. digitale/elektronische softwarelicentie).

9.17. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling of een deel ervan te annuleren indien de goederen om technische redenen niet binnen de vereiste termijn of tegen de vereiste prijs kunnen worden geleverd. In dat geval zal hij de aan de koper de gedane betaling binnen 14 werkdagen terugbetalen indien deze reeds is verricht. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om een alternatieve prestatie of een andere prijs overeen te komen.

10. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

10.1. De koper-consument heeft het recht om gebruik te maken van een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode door contact op te nemen met de verkoper met een verzoek om schadeloosstelling indien hij niet tevreden was met de wijze waarop de verkoper zijn klacht heeft behandeld of indien hij van mening is dat de verkoper zijn rechten heeft geschonden. Indien de verkoper negatief op een dergelijk verzoek reageert of niet reageert binnen 30 dagen na de datum van verzending, heeft de koper-consument het recht een voorstel tot inleiding van een alternatieve geschillenbeslechting in te dienen bij een orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting. Entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting zijn autoriteiten en bevoegde rechtspersonen in de zin van afdeling 3 van Wet nr. 391/2015 Coll. betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en betreffende wijzigingen van en toevoegingen aan bepaalde wetten (hierna de "AGB-wet" genoemd), namelijk de Slowaakse autoriteit voor handelsinspectie of een andere relevante bevoegde rechtspersoon die is geregistreerd in de lijst van entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt bijgehouden door het ministerie van Economische Zaken van de Slowaakse Republiek (de lijst is beschikbaar op http://www. mhsr.sk), terwijl de koper-consument het recht heeft de entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting te kiezen waartoe hij zich wendt. Bij het indienen van een voorstel gaat de koper-consument te werk overeenkomstig § 12 van de AGB-wet. In het voorstel moet het e-mailadres van de verkoper worden vermeld: [email protected]. Alternatieve geschillenbeslechting kan worden gebruikt om een geschil tussen de koper-consument en de verkoper dat voortvloeit uit een consumentenovereenkomst, te beslechten.

10.2. Kopers-consumenten hebben het recht om het online platform voor geschillenbeslechting te gebruiken om hun geschillen in de taal van hun keuze op te lossen. De koper-consument kan gebruik maken van het RSO-platform dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alternatieve geschillenbeslechting.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1. Deze AV zijn uitgevoerd op 01.02.2022 en laatstelijk gewijzigd op 03.02.2023. De verkoper heeft het recht deze AV te wijzigen. De rechtsverhouding tussen de partijen wordt steeds beheerst door de op het ogenblik van de bestelling geldende en van kracht zijnde AV.

11.2. Deze AV zijn opgesteld in de Slowaakse taal. Indien deze AV ook in een andere taal dan het Slowaaks zijn opgesteld, heeft de Slowaakse versie altijd voorrang op de versie in de andere taal.

11.3. Indien de overeenkomst schriftelijk is aangegaan, dient elke wijziging daarvan schriftelijk te gebeuren. De partijen komen overeen dat de communicatie tussen hen hoofdzakelijk geschiedt door middel van e-mailberichten en brieven.

11.4. De juridische betrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het contract, deze AV, de bepalingen van wet nr. 40/1964 Coll., het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd, wet nr. 22/2004 Coll. inzake elektronische handel en inzake wijziging en aanvulling van wet nr. 128/2002 Coll. Wet nr. 250/2007 Coll. inzake consumentenbescherming en tot wijziging van Wet nr. 284/2002 Coll. zoals gewijzigd, Wet nr. 250/2007 Coll. inzake consumentenbescherming en tot wijziging van Wet nr. 372/1990 Coll. inzake strafbare feiten, zoals gewijzigd, Wet nr. 18/2018 Coll. inzake de bescherming van persoonsgegevens en inzake wijzigingen en aanvullingen van bepaalde besluiten en Wet nr. 102/2014 Coll. inzake de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de verlening van diensten in het kader van een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten van de verkoper gesloten overeenkomst en inzake wijzigingen en aanvullingen van bepaalde besluiten en andere algemeen bindende wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek.

11.5. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de koopovereenkomst en deze AV, prevaleren de bepalingen van de koopovereenkomst. In geval van twijfel over de inhoud van de overeenkomst waarbij de koper-consument partij is of van deze AV met inbegrip van hun bijlagen, geldt de voor de koper-consument gunstigste interpretatie.

11.6. Partijen zullen hun uiterste best doen om alle geschillen, onenigheden of vorderingen die tussen hen ontstaan uit of in verband met deze AV of de overeenkomst in der minne te schikken. Indien de partijen er niet in slagen een geschil dat voortvloeit uit deze AV of de overeenkomst in der minne op te lossen, met inbegrip van een geschil over de geldigheid, de interpretatie of de beëindiging van de overeenkomst, zijn de Slowaakse rechtbanken bevoegd om dit geschil te beslechten. De geldigheid van de bepalingen van internationale verdragen betreffende de bevoegdheid van andere gerechten wordt hierdoor niet aangetast.

12. LIJST VAN BIJLAGEN

12.1. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van het eerste deel van de AV:

 1. Bijlage 1 bij de AV: Klachtenformulier
 2. Bijlage 2 bij de AV: Herroepingsformulier
 3. Bijlage 3 bij het AV: Aanvullende diensten
 4. Bijlage 4 van de AV: Algemene voorwaarden van het MUZIKER CLUB loyaliteitsprogramma

II. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP KOPERS-ONDERNEMERS

1. BASISBEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Het tweede deel van deze AV (hierna te noemen “deze AV”) regelt de rechten en verplichtingen van de partijen bij de koopovereenkomst tussen de verkoper, zijnde Muziker, a.s., met zetel te Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, registratienr. 35 840 773, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank van Bratislava III, afdeling: Sa, dossiernummer 3337/B (hierna te noemen de "verkoper") en de koper – ondernemer, met als voorwerp de aankoop en verkoop van goederen op de website van de webwinkel van de verkoper (hierna te noemen de “webwinkel”) (hierna te noemen de “koopovereenkomst” of de “overeenkomst”).

Contact en verdere identificatie van de verkoper:

e-mail: [email protected]
telefoon: +421 232 179 733
BTW-ID: SK7020001021
Belastingnr: 2021680991
Adres: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slowaakse Republiek

1.2. Onder koper in de zin van het tweede deel van deze AV wordt verstaan (a) een persoon die is ingeschreven in het Handelsregister, (b) een persoon die een bedrijf uitoefent op basis van een handelsvergunning, (c) een persoon die een bedrijf uitoefent op basis van een vergunning anders dan een handelsvergunning krachtens bijzondere verordeningen, (d) een natuurlijke persoon die landbouwproductie uitoefent en is ingeschreven in het register krachtens een bijzondere verordening. Indien een natuurlijke persoon in de bestelling zijn/haar registratienummer of BTW-nummer vermeldt, wordt aangenomen dat hij/zij handelt in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit en wordt hij/zij voor de toepassing van deze AV geacht ondernemer te zijn.

1.3. Begrippen in dit deel van de AV hebben dezelfde betekenis als in het eerste deel van de AV, tenzij anders gedefinieerd in dit deel.

2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

2.1. De verkoper zal met name

 1. de bestelde goederen in de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit aan de koper te leveren en deze voor vervoer te verpakken of uit te rusten op een wijze die noodzakelijk is voor hun behoud en bescherming; en
 2. uiterlijk samen met de goederen alle voor de aanvaarding en het gebruik van de goederen noodzakelijke documenten en andere door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven documenten in schriftelijke of elektronische vorm aan de koper te overhandigen.

2.2. De verkoper heeft recht op volledige betaling van de koopprijs door de koper voor de geleverde goederen.

2.3. De verkoper heeft het recht de bestelling te annuleren (storneren) indien hij, wegens het niet voorradig zijn of niet beschikbaar zijn van de goederen, niet in staat is de goederen aan de koper te leveren binnen de in deze AV vermelde termijn of tegen de in de webwinkel vermelde prijs, tenzij een alternatieve prestatie met de klant wordt overeengekomen. De verkoper heeft ook het recht om de bestelling om niet-discriminerende redenen te weigeren, in het bijzonder als de verkoper een openstaande vordering op de koper heeft, als de koper de goederen in het verleden herhaaldelijk niet heeft aangenomen hoewel hij daartoe verplicht was, of als de verkoper vreest dat hij schade lijdt door de bestelling te accepteren.

2.4. De koper zal met name:

 1. de goederen in ontvangst nemen,
 2. de overeengekomen koopprijs tijdig aan de verkoper betalen.

2.5. Koper heeft recht op levering van de goederen in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit, datum en plaats.

3. SLUITING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1. De sluiting van de koopovereenkomst komt tot stand door de bindende aanvaarding door de verkoper van het voorstel van de koper tot sluiting van de koopovereenkomst in de vorm van een door de koper ingevuld formulier (het door de koper ingevulde en verzonden formulier wordt hierna genoemd de "bestelling").

3.2. De verkoper zal het voorstel om het contract te sluiten zonder onnodige vertraging, meestal binnen twee werkdagen na het plaatsen van de bestelling, bindend accepteren, nadat de beschikbaarheid van de producten, de geldigheid van de prijzen en de leveringsdatum van de door de koper gewenste goederen zijn geverifieerd. Als bindende aanvaarding geldt de verzending van de goederen door de verkoper. Bindende aanvaarding per e-mail is niet vereist. Als er een hogere prijs wordt gevonden, vraagt de verkoper de koper om toestemming voor de prijswijziging voordat de bestelling wordt verzonden. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de koper instemt met de prijswijziging en wanneer de verkoper vervolgens de bestelling bevestigt.

3.3. De automatisch gegenereerde bevestiging van aanvaarding van de bestelling door de verkoper, die direct na het plaatsen van de bestelling naar het e-mailadres van de koper wordt gestuurd, dient alleen ter informatie. Het wordt naar de koper gestuurd om de koper te informeren dat de bestelling is geregistreerd en kan niet worden beschouwd als een bindende aanvaarding door de verkoper van het voorstel om het contract te sluiten.

3.4. De verkoper kan gratis extra goederen bij de bestelling aanbieden (hierna "cadeau" genoemd). De koper stemt in met deze tegenprestatie door vóór de bestelling het gekozen cadeau te kiezen. Het bestellen van een cadeau is optioneel. Indien de koper geen cadeau wenst te ontvangen, is hij niet verplicht deze wens kenbaar te maken.

3.5. De verkoop van alcoholische dranken is alleen toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar. Door het indienen van een bestelling inclusief alcoholische dranken bevestigt de koper dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is op de datum van indiening van de bestelling. De verkoper is gerechtigd dit feit te controleren door een geldig identiteitsbewijs te vragen en indien de koper niet aan dit feit voldoet of dit niet kan bewijzen, is de verkoper niet gerechtigd de alcoholhoudende dranken aan de koper te leveren. Het voorgaande geldt eveneens voor de persoon die door de koper gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen.

4. AANKOOPPRIJSREGELINGEN

4.1. De koper betaalt aan de verkoper de aankoopprijs voor de in de koopovereenkomst overeengekomen goederen, inclusief de kosten van levering van de goederen en kosten voor bijkomende diensten (hierna de "aankoopprijs" genoemd) op een van de volgende manieren: a) door overschrijving op de in artikel 1 van deze AV bedoelde rekening van de verkoper, b) onder rembours, c) PayPal, d) TrustPay betalingsgateway, e) Viamo betalingsgateway, f) Bitcoin Pay, g) contante betaling of betaling per kaart op de plaats van aankoop, h) termijnbetalingen, i) online kaartbetaling.

4.2. Gedetailleerde en bijgewerkte informatie over betaalmethoden is te vinden in de sectie Betaling van de webwinkel van de verkoper. Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk niet voor alle bestellingen beschikbaar, bijvoorbeeld afhankelijk van de waarde of de gekozen verzendmethode. De koper zal tijdens het aanmaken van de bestelling worden geïnformeerd over eventuele beperkingen.

4.3. Eventuele verzend- en verpakkingskosten worden in rekening gebracht voordat de bestelling wordt verzonden. Eventuele kosten voor aanvullende diensten worden van voortdurend in de bestelling bijgewerkt overeenkomstig de keuze van de koper voor aanvullende diensten, maar nooit nadat de bestelling is verzonden. In het geval dat de goederen naar de koper buiten de Europese Unie worden verzonden, kan de koper een douaneschuld oplopen en eventueel verplicht worden tot betaling van andere betalingen in verband met douaneverrichtingen in het bedrag en op de wijze voorgeschreven door de algemeen bindende wetgeving van het land waar de goederen worden geleverd. Tenzij anders vermeld of tussen partijen overeengekomen, is de verkoper niet verplicht deze verplichtingen voor de koper te dragen.

4.4. Indien de koper de koopprijs aan de verkoper betaalt door middel van een bankoverschrijving, geldt als datum van betaling de datum waarop de volledige koopprijs op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.

4.5. De koper verbindt zich ertoe de verkoper op de vervaldag de koopprijs te betalen overeenkomstig met de koopovereenkomst.

5. LEVERING VAN GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. De verkoper zal de goederen zo snel mogelijk aan de koper leveren, uiterlijk 30 dagen na de datum van de sluiting van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen door de partijen. Indien de Verkoper zijn verplichting om de goederen binnen de overeengekomen termijn te leveren niet is nagekomen, verzoekt de koper de verkoper de goederen te leveren binnen een aanvullende redelijke termijn, die de koper tegelijkertijd zal specificeren. Indien de koper de verkoper niet binnen twee maanden na de datum waarop de goederen hadden moeten worden geleverd hierom verzoekt, worden de goederen geacht te zijn geleverd. Indien de verkoper ook binnen deze extra termijn niet levert, heeft de koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

5.2. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt zonder voorafgaande schriftelijke herroeping, heeft de verkoper recht op schadevergoeding ten bedrage van de werkelijke kosten die hij heeft gemaakt om te trachten de bestelling te leveren.

5.3. De koper is verplicht de goederen persoonlijk over te nemen of door een derde te laten overnemen. De persoon die de goederen namens of voor rekening van de koper overneemt, is op verzoek van de verkoper of de vervoerder verplicht zijn bevoegdheid tot overname van de goederen aan te tonen. Indien de levering moet worden herhaald om redenen aan de zijde van de koper (bijvoorbeeld wegens afwezigheid van de koper of een door de koper gemachtigde derde op de overeengekomen plaats of wegens het niet kunnen aantonen van een machtiging tot inontvangstneming van de goederen), zijn de aldus ontstane extra kosten, met inbegrip van eventuele opslagkosten, op rekening van de koper.

5.4. De koper is verplicht de zending bij aflevering te controleren. In geval van schade aan de goederen bij ontvangst door de koper, heeft de koper de mogelijkheid om de goederen te weigeren. De vervoerder is verplicht in aanwezigheid en op verzoek van de koper een schaderapport op te maken. Op basis van het aldus opgemaakte en aan de verkoper overhandigde proces-verbaal kan de verkoper, na het afsluiten van het schadegeval met de vervoerder, voorzien in het herstel van het gebrek aan de goederen, een korting op de koopprijs en, in geval van onherstelbare gebreken aan de goederen, de levering van nieuwe goederen aan de koper. Latere klachten van dit type worden niet aanvaard.

5.5. Verzendopties en gedetailleerde en bijgewerkte informatie over de verzendingsvoorwaarden vindt u in de rubriek Verzending van de webwinkel. Voor sommige bestellingen zijn mogelijk niet alle verzendwijzen beschikbaar. De koper wordt tijdens het aanmaken van de bestelling op de hoogte gebracht van eventuele beperkingen.

5.6. Als ontvanger van de goederen stemt de koper ermee in dat een factuur wordt opgesteld en in elektronisch formaat aan de koper wordt geleverd. De verkoper is niet verplicht te voldoen aan het verzoek van de koper om na het sluiten van de koopovereenkomst de factuurgegevens te corrigeren of te wijzigen, met name om de persoon van de koper te wijzigen en om het leveringsadres naar een ander land te wijzigen. In het geval van een wijziging in de status van de btw-betaler van de koper, is de koper verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze wijziging. De verkoper is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie op de factuur die wordt verstrekt als gevolg van de schending van deze verplichting door de koper.

5.7. De koopovereenkomst wordt gesloten met een ontbindingsclausule met dien verstande dat indien de koper de goederen zelfs binnen 5 dagen na de aanvullende kennisgeving van de verkoper niet afneemt en met de verkoper geen andere datum voor de afname van de goederen overeenkomt, de overeenkomst van meet af aan wordt ontbonden en de partijen de gehele ontvangen tegenprestatie zullen teruggeven of terugbetalen, met name de koopprijs en de goederen waarover de verkoper vrijelijk kan beschikken. Het recht van de verkoper op schadevergoeding krachtens punt 5.2 wordt niet aangetast.

6. VERWERVING VAN EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN HET RISICO VAN SCHADE AAN DE GOEDEREN

6.1. De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs volledig heeft betaald. De goederen worden aan de koper geleverd bij aanvaarding door de koper bij persoonlijke afhaling of ophaling bij de vervoerder.

6.2. Het risico van schade aan de goederen gaat op de koper over op het moment dat hij de goederen van de verkoper of van de vervoerder in ontvangst neemt, of op het moment dat de verkoper hem in staat stelt over de goederen te beschikken en de koper deze niet in ontvangst neemt.

7. KLACHTENPROCEDURE VOOR ONDERNEMERS

7.1. De verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen en de koper dient onmiddellijk een klacht bij de verkoper aan te melden.

7.2. Op de behandeling van klachten is de volgende klachtenprocedure voor ondernemers (hierna te noemen de "Klachtenprocedure") van toepassing.

7.3. De koper heeft alleen recht op garantie van de verkoper voor goederen die defect zijn, onder garantie vallen en gekocht zijn via de webwinkel van de verkoper.

7.4. Tijdens de garantieperiode heeft de koper het recht om het gebrek kosteloos te laten herstellen na levering van de goederen met alle toebehoren.

7.5. Klachten worden door de verkoper onverwijld schriftelijk of elektronisch behandeld. Indien de goederen gebrekkig zijn, heeft de klant het recht een klacht in te dienen bij de verkoper door het klachtenformulier in te vullen en dit elektronisch aan de verkoper te bezorgen, door de goederen aan de verkoper te bezorgen op een van de hieronder vermelde manieren, of op papier samen met de gereclameerde goederen op een van de hieronder vermelde manieren. Methoden om een klacht in te dienen:

 1. Afgifte van het klachtenformulier en de gereclameerde goederen aan het reclamatiecentrum op het volgende adres (hierna te noemen het "reclamatiecentrum”):
  Muziker reklamačné stredisko
  Logistický areál P3, Hala 2
  900 55 Lozorno
  Slowakije
 2. afgifte van het klachtenformulier en overhandiging van de gereclameerde goederen in een van de vestigingen / winkels van de verkoper waar de ontvangst van deze goederen mogelijk is met betrekking tot de verkochte producten of verleende diensten, of bij een daartoe aangewezen persoon.

7.6. De koper kan de verkoper verzoeken het vervoer naar het reclamatiecentrum te regelen door middel van het klachtenformulier. In dat geval zal de verkoper op rekening van de koper voor het vervoer van de gereclameerde goederen via een vervoerder zorgen. De gereclameerde goederen worden geacht aan de verkoper te zijn geleverd op de datum van ontvangst door de verkoper in het reclamatiecentrum. De vervoerder is een derde die in eigen naam handelt en daarom heeft de aanvaarding van de ten vervoer gevraagde goederen door de vervoerder geen invloed op de inleiding van de vorderingsprocedure. De koper is verplicht de gereclameerde goederen deugdelijk te verpakken, rekening houdend met de aard ervan en de aard van het gereclameerde gebrek. De verkoper is slechts aansprakelijk voor de verslechtering van de gereclameerde goederen vanaf de correcte levering aan het schadecentrum.

7.7. Indien de koper voornemens is de gereclameerde goederen af te leveren bij een van de verkooppunten van de verkoper, raadt de verkoper de koper aan om vooraf na te gaan of de goederen op deze locatie in ontvangst kunnen worden genomen.

7.8. Bij het indienen van een klacht is de koper verplicht te bewijzen dat de goederen bij de verkoper zijn gekocht en binnen de garantieperiode vallen. Verder is de koper verplicht de aard en de omvang van de gebreken aan de goederen nauwkeurig aan te geven.

7.9. Als aanvangsdatum van de klachtenprocedure geldt de datum waarop de koper aan de verkoper het volgende levert:

 1. het klachtenformulier,
 2. de gevraagde goederen, met inbegrip van toebehoren en
 3. de eventuele toegangswachtwoorden of -codes met betrekking tot de gereclameerde goederen.

7.10. Het klachtenformulier is als bijlage 1 bij deze AV gevoegd en kan ook elektronisch door de koper worden ingevuld en ingediend via de volgende link: https://www.muziker.nl/claims.

7.11. Het recht op een gratis garantiereparatie vervalt:

 1. wanneer de koper niet bewijst dat hij de goederen van de verkoper heeft gekocht,
 2. door het niet overleggen van het garantiebewijs, accessoires, documentatie van de goederen of het betalingsbewijs indien dit als garantiebewijs dient,
 3. het niet melden van duidelijke gebreken bij ontvangst van de goederen,
 4. het verstrijken van de garantieperiode,
 5. door de koper veroorzaakte mechanische schade aan de goederen,
 6. gebruik of opslag van de goederen in omstandigheden die qua temperatuur, vochtigheid, chemische of mechanische invloeden niet overeenstemmen met de natuurlijke omgeving,
 7. onjuiste behandeling, bediening of verwaarlozing van de goederen,
 8. schade aan de goederen door overmatige belading of gebruik in strijd met de in de documentatie, de algemene beginselen, de technische normen of de veiligheidsnormen vermelde voorwaarden,
 9. vervanging van originele onderdelen van het product,
 10. gebruik van onjuiste voedingsspanning, onjuiste, ongeoorloofde of niet toegestane hardware of software,
 11. schade aan de goederen veroorzaakt door onvermijdelijke of onvoorziene omstandigheden,
 12. het gebruik van onjuiste, niet-compatibele of niet-originele verbruiksgoederen indien het defect is veroorzaakt door het gebruik van dergelijke verbruiksgoederen,
 13. in geval van schade aan de goederen door onopzettelijk bederf, verslechtering of natuurlijke slijtage, inclusief het einde van de levensduur van sommige onderdelen (bijv. doorbranden van een lamp of vermindering van de batterijcapaciteit).
 14. schade aan de goederen veroorzaakt door een computervirus,
 15. ondeskundig ingrijpen, schade tijdens het vervoer, schade door water, brand, statische of atmosferische elektriciteit of andere overmacht,
 16. manipulatie van de goederen door een onbevoegd persoon of door het gebruik van ondeugdelijk gereedschap of materiaal.

7.12. Verkoper zal de klacht van koper-ondernemer binnen 60 dagen afhandelen.

7.13. De verkoper zal de klacht behandelen en de klachtenprocedure op een van de volgende manieren beëindigen:

 1. door afgifte van de herstelde goederen
 2. door vervanging van de goederen
 3. terugbetaling van de aankoopprijs
 4. door een redelijke korting op de aankoopprijs te verlenen
 5. door een schriftelijke oproep om de door de verkoper gespecificeerde prestatie in ontvangst te nemen
 6. een met redenen omklede afwijzing van de klacht.

7.14. De verkoper verstrekt aan de koper een schriftelijk document over de wijze van behandeling van de klacht en over de afhandeling van de klacht uiterlijk binnen 60 dagen na de datum van zijn aanvraag.

7.15. De verkoper kan altijd de goederen met gebrek vervangen door goederen zonder gebrek in plaats van het gebrek te verwijderen.

7.16. Nadat de klacht anders dan door terugbetaling van de koopprijs is afgehandeld, zal de verkoper de gereclameerde goederen terugzenden of de vervangende goederen aan de koper leveren. Indien de koper de goederen niet binnen een redelijke termijn in ontvangst neemt, nodigt de verkoper de koper uit dit te doen binnen een aanvullende redelijke termijn die door de verkoper wordt vastgesteld, normaliter binnen een maand. Indien de koper ook binnen deze aanvullende redelijke termijn de goederen niet in ontvangst neemt, is de koper aan de verkoper een opslagvergoeding van € 5 (zegge: vijf euro) verschuldigd voor elke dag, zelfs indien aangevangen, na het verstrijken van de termijn voor inontvangstneming van de goederen tot aan de inontvangstneming van de goederen door de koper.

7.17. De garantieperiode voor nieuwe goederen bedraagt 12 maanden (hierna "garantieperiode" genoemd), met dien verstande dat voor specifieke gevallen geen kortere garantieperiode is vastgesteld. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van de goederen door de koper. Deze garantieperiode verstrijkt ongeacht of op de verpakking van de goederen een langere garantieperiode of houdbaarheidsperiode is vermeld. Indien de garantietermijn of de op de verpakking van de goederen vermelde duurzaamheidstermijn korter is, geldt de kortere termijn. Gebreken aan de goederen en daaruit voortvloeiende klachten moeten vóór het einde van de garantieperiode worden ingediend. Door het verstrijken van de garantietermijn vervalt het recht om een klacht in te dienen.

7.18. Gebruikte goederen zijn goederen die gebruikt zijn, niet alle onderdelen bevatten of cosmetisch of functioneel beschadigd zijn (hierna "gebruikte goederen" genoemd). Onder uitgestalde goederen worden verstaan gebruikte goederen die in de fysieke winkel van de verkoper zijn uitgestald, zijn uitgepakt en kunnen worden gebruikt in de mate die nodig is om hun kenmerken aan andere personen te tonen (hierna "uitgestalde goederen" genoemd). Niet-functionerende goederen zijn gebruikte goederen die zodanige gebreken vertonen dat zij onbruikbaar zijn en derhalve zelfs niet voor hun normale bestemming kunnen worden gebruikt (hierna "niet-functionerende goederen" genoemd).

7.19. De garantieperiode voor alle gebruikte goederen is 12 maanden, tenzij voor een specifiek product in de webwinkel een andere, eventueel een kortere garantieperiode is aangegeven.

7.20. Indien gebruikte goederen tegen een lagere prijs worden verkocht dan nieuwe goederen, geldt de garantie niet voor het gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen. Niet-functionerende goederen kunnen onherstelbaar zijn en worden over het algemeen verkocht voor reserveonderdelen of verzameldoeleinden. Een aanvullende beschrijving van de gebreken waardoor de goederen niet functioneel zijn en die dus niet onder de garantie vallen, is te vinden in de beschrijving van de goederen in de webwinkel. Niet-functionerende goederen kunnen zonder voorafgaande reparatie of wijziging gevaarlijk zijn. De functionaliteit van niet-functionerende goederen valt niet onder de garantie.

7.21. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de koper de goederen als gevolg van de reparatie niet heeft kunnen gebruiken.

7.22. In geval van vervanging van de goederen door nieuwe goederen begint de garantieperiode opnieuw te lopen vanaf de ontvangst van de nieuwe goederen. Hetzelfde geldt indien een onderdeel (onderdeel van de goederen) waarvoor garantie is verleend, wordt vervangen.

7.23. Indien het een gebrek betreft dat kan worden verholpen, zorgt de verkoper voor de reparatie ervan. Indien reparatie niet mogelijk is en de aard van het gebrek een normaal gebruik van de goederen niet in de weg staat, kunnen de partijen een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen; in dat geval kan het gebrek waarvoor de redelijke korting is overeengekomen niet opnieuw worden opgeëist.

7.24. Indien het een gebrek betreft dat niet kan worden verholpen en dat een goed gebruik van de zaak verhindert, is de verkoper gerechtigd, tenzij de partijen anders overeenkomen, de goederen te vervangen door goederen van hetzelfde of soortgelijk nut, of de koper een creditnota te verstrekken (een financieel krediet ter hoogte van de koopprijs, dat de koper kan toepassen op een volgende aankoop bij de verkoper).

7.25. Indien de levering van gebrekkige goederen de overeenkomst wezenlijk schendt, kan de koper:

 1. eisen dat de gebreken worden verholpen door de levering van vervangende goederen voor de gebrekkige goederen, de levering van de ontbrekende goederen en eisen dat de wettelijke gebreken worden verholpen,
 2. eisen dat de gebreken worden verholpen door reparatie van de goederen indien de gebreken kunnen worden hersteld,
 3. een redelijke korting op de aankoopprijs eisen; of
 4. de overeenkomst herroepen.

7.26. De koper heeft slechts de keuze tussen vorderingen wegens gebreken indien hij de verkoper tijdig of zonder onnodige vertraging daarna in kennis stelt van gebreken. Een ingestelde vordering kan door de koper niet worden gewijzigd zonder toestemming van de verkoper. Indien echter blijkt dat de gebreken aan de goederen onherstelbaar zijn of dat de verwijdering ervan onevenredige kosten met zich zou brengen, kan de koper de levering van vervangende goederen eisen indien hij de verkoper verzoekt dit onverwijld te doen nadat de verkoper hem van dit feit in kennis heeft gesteld. Indien de verkoper de gebreken aan de goederen niet binnen een redelijke bijkomende termijn verhelpt, of indien de verkoper de koper vóór het verstrijken van die termijn meedeelt dat hij de gebreken niet zal verhelpen, kan de koper zich uit de overeenkomst terugtrekken of een redelijke vermindering van de koopprijs eisen.

7.27. Indien de koper zijn vordering niet binnen de in deze klachtenregeling vermelde termijn kenbaar maakt, heeft hij aanspraken op gebreken aan de goederen zoals in het geval van een niet-wezenlijke contractbreuk.

7.28. Indien de levering van gebrekkige goederen de overeenkomst op niet-wezenlijke wijze schendt, kan de koper levering van de ontbrekende goederen, reparatie van de gebreken van de goederen of een korting op de koopprijs eisen.

7.29. Totdat de koper een korting op de koopprijs claimt of de overeenkomst herroept, is de verkoper verplicht de ontbrekende goederen te leveren en de wettelijke gebreken aan de goederen te verhelpen. De verkoper is verplicht andere gebreken naar eigen keuze te verhelpen door de goederen te herstellen of door vervangende goederen te leveren.

7.30. Indien de koper de verwijdering van gebreken aan de goederen eist, kan de koper geen andere vorderingen op grond van gebreken aan de goederen doen gelden dan een vordering tot schadevergoeding vóór het verstrijken van een aanvullende redelijke termijn die aan de verkoper is toegekend; dit geldt niet indien de verkoper de koper meedeelt dat hij zijn verplichtingen niet binnen deze termijn zal nakomen.

7.31. Indien de koper geen extra termijn aangeeft of geen korting op de koopprijs vordert, kan de verkoper een extra termijn stellen voor het opheffen van de gebreken. Tenzij de koper de verkoper zonder onnodige vertraging aan de verkoper meedeelt, nadat de verkoper aan de koper een aanvullende termijn heeft meegedeeld, dat hij niet met deze termijn instemt, heeft deze mededeling het effect van de vaststelling van een termijn op grond van deze klachtenregeling.

7.32. Indien de verkoper de gebreken aan de goederen niet binnen de in deze klachtenregeling gestelde termijn verhelpt, kan de koper een korting op de koopprijs eisen of de overeenkomst herroepen indien hij de verkoper op het moment van de vaststelling van de termijn in deze klachtenregeling of binnen een redelijke termijn voor de herroeping van de overeenkomst in kennis stelt van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen. De koper kan een reeds gekozen recht niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper.

7.33. Voor de toepassing van deze AV is een contractbreuk wezenlijk indien de schendende partij bij het sluiten van de overeenkomst wist, of op dat moment redelijkerwijs kon voorzien, dat de andere partij, gelet op het doel van de overeenkomst zoals dat blijkt uit de inhoud ervan of de omstandigheden waarin de overeenkomst is gesloten, geen belang zou hebben bij het nakomen van haar verplichtingen in geval van een dergelijke contractbreuk. Bij twijfel wordt de contractbreuk geacht niet wezenlijk te zijn.

7.34. De behandeling van een klacht heeft alleen betrekking op gebreken die door de koper bij de klacht zijn aangegeven.

7.35. Het recht van de koper om een klacht over een gebrek in te dienen vervalt nadat de koper zijn recht heeft uitgeoefend en de verkoper heeft verzocht het gebrek aan de goederen te verhelpen en, ongeacht het resultaat van de vordering, heeft de koper niet langer het recht een herhaalde vordering voor hetzelfde gebrek in te stellen.

7.36. Indien de verkoper de klachtenprocedure beëindigt door een beredeneerde afwijzing van de vordering van de goederen, kan de verkoper aanbieden de gebreken op kosten van de koper te verhelpen. In geval van een terechte afwijzing van de vordering kan de verkoper bovendien aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor de behandeling van de vordering, met name in verband met de beoordeling van het gebrek door een derde (geautoriseerde service) en het vervoer van de goederen.

7.37. Indien de verkoper de klachtenprocedure beëindigt door een beredeneerde afwijzing van de klacht, en de koper het niet eens is met het resultaat van de klacht, kan de koper zijn recht op herstel van het gebrek in rechte doen gelden.

8. HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst te herroepen om de redenen die in deze AV en de algemeen bindende wetgeving zijn uiteengezet. De verkoper heeft ook het recht de overeenkomst te herroepen wegens verkoop van voorraad, onbeschikbaarheid van goederen, of indien de fabrikant, importeur of leverancier van de in de overeenkomst overeengekomen goederen de productie heeft gestaakt of zodanige belangrijke wijzigingen heeft aangebracht dat de verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen, of wegens overmacht, of indien hij, zelfs met alle inspanningen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, niet in staat is de goederen aan de klant te leveren binnen de in deze AV vermelde termijn of tegen de overeengekomen prijs. De verkoper is verplicht de koper hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle betalingen aan de koper terug te betalen. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om een alternatieve prestatie of een gewijzigde prijs overeen te komen.

8.2. De verkoper heeft ook het recht om de overeenkomst te herroepen indien er sprake is van een kennelijke fout in het bedrag van de koopprijs van de goederen opgegeven bij het sluiten van de koopovereenkomst (bijvoorbeeld een verkeerd geplaatste komma, een ontbrekend cijfer, een koopprijs die kennelijk niet overeenkomt met de normale marktprijs).

8.3. De koper heeft alleen het recht om van de overeenkomst af te zien om de redenen die in dit deel van de AV of in een algemeen bindend rechtsvoorschrift staan vermeld. De koper-ondernemer is niet gerechtigd de overeenkomst te herroepen om redenen waarvoor volgens het eerste deel van deze AV alleen de koper-consument gerechtigd is de overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld om de overeenkomst ook zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen).

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Deze AV zijn uitgevoerd op 01.02.2022 en laatstelijk gewijzigd op 03.02.2023. De verkoper heeft het recht deze AV te wijzigen. De rechtsverhouding tussen de partijen wordt steeds beheerst door de op het ogenblik van de bestelling geldende en van kracht zijnde AV.

9.2. Deze AV zijn opgesteld in de Slowaakse taal. Indien deze AV ook in een andere taal dan het Slowaaks zijn opgesteld, heeft de Slowaakse versie altijd voorrang op de versie in de andere taal.

9.3. Indien de overeenkomst schriftelijk is aangegaan, dient elke wijziging daarvan schriftelijk te geschieden. De partijen komen overeen dat de communicatie tussen hen hoofdzakelijk geschiedt door middel van e-mailberichten en brieven.

9.4. De juridische betrekkingen tussen partijen worden beheerst door de overeenkomst, deze AV, de bepalingen van Wet nr. 513/1991 Coll., het Wetboek van Koophandel, zoals gewijzigd, en andere algemeen bindende wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek.

9.5. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de koopovereenkomst en deze AV, prevaleren de bepalingen van de koopovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze AV en de bepalingen van de door de partijen individueel onderhandelde koopovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de koopovereenkomst.

9.6. Partijen zullen hun uiterste best doen om alle geschillen, onenigheden of vorderingen die tussen hen ontstaan uit of in verband met deze AV of de overeenkomst in der minne te schikken. Indien de partijen er niet in slagen een geschil dat voortvloeit uit deze AV of de overeenkomst in der minne op te lossen, met inbegrip van een geschil over de geldigheid, de interpretatie of de beëindiging van de overeenkomst, zijn de Slowaakse rechtbanken bevoegd om dit geschil te beslechten. De geldigheid van de bepalingen van internationale verdragen betreffende de bevoegdheid van andere gerechten wordt hierdoor niet aangetast.

10. LIJST VAN BIJLAGEN

10.1. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van het eerste deel van de AV:

 1. Bijlage 1 bij de AV: Klachtenformulier
 2. Bijlage 3 bij de AV: Aanvullende diensten
 3. Bijlage 4 bij de AV: Algemene voorwaarden van het MUZIKER CLUB loyaliteitsprogramma

10.2. Bijlage nr. 2 bij de AV: Herroepingsformulier is niet van toepassing op de koper-ondernemer.

Bijlage nr. 1: Klachtenformulier

Klachtenformulier

Om de klachtenprocedure te versnellen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en bij de gereclameerde goederen toe te voegen. De goederen moeten zorgvuldig worden verpakt, aangezien de Verkoper niet verantwoordelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door de vervoerder tijdens het vervoer. De Verkoper is alleen verantwoordelijk voor de verslechtering van de goederen vanaf het moment van correcte ontvangst in overeenstemming met de AV.

Verkoper: 

Muziker, a.s.

met zetel te Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slowaakse republiek

ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank van Bratislava III, afdeling: Sa, dossiernummer 3337/B

registratienummer: 35 840 773

(hierna te noemen de "verkoper“)Koper:


Naam en achternaam:

Adres en huisnummer:
Postcode / Stad / Gemeente:
E-mail:
Telefoon:
IBAN-nummer (voor de eventuele terugbetaling):

(hierna te noemen de „koper“ of „ik“)Als koper heb ik met de verkoper de onderstaande koopovereenkomst gesloten voor de hieronder gespecificeerde goederen, waarvoor ik hierbij bij de verkoper een klacht aanmeld met een beschrijving van de hieronder gespecificeerde gebreken.Verkoopbonnummer 2)


Datum van sluiting van de overeenkomst1)


Datum van de vorderingGereclameerde goederen


 

Titel 3):


Beschrijving van gebreken 4):Welke methode van klachtenbehandeling geeft uw voorkeur (uw keuze aankruisen)*

▢ Reparatie
▢ Vervanging
▢ Terugbetaling
▢ Redelijke korting op de prijs van de goederen

* Wij zullen u over de definitieve wijze van de klachtenafhandeling informeren nadat het gebrek is beoordeeld.Lijst van bijlagen:

Handtekening:

Toelichting:

1) De datum waarop de koper de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de verkoper heeft ontvangen. Vermeld niet de datum waarop de bestelling is aangemaakt of de datum waarop wij u ervan in kennis hebben gesteld dat de bestelling is geregistreerd.

2) Het factuur- en bestelnummer dat wij u per e-mail hebben gestuurd bij het sluiten van de koopovereenkomst.

3) De naam en de code van de goederen vindt u op de factuur of in de e-mail die wij u bij het sluiten van de koopovereenkomst hebben gestuurd.

4) Geef een nauwkeurige beschrijving van de gebreken. De behandeling van de klacht geldt alleen voor de door de koper opgegeven gebreken.


Instructies voor de koper-consument: Indien het een gebrek betreft dat kan worden verholpen, heeft de koper het recht dit kosteloos, tijdig en naar behoren te laten verhelpen. De verkoper is verplicht het gebrek onverwijld te verhelpen. In plaats van het gebrek te verwijderen, kan de koper verlangen dat de zaak wordt vervangen of, indien het gebrek slechts een deel van de zaak betreft, dat het deel wordt vervangen indien dit voor de verkoper geen onevenredige kosten meebrengt in verhouding tot de prijs van de goederen of de ernst van het gebrek. De verkoper kan altijd het gebrekkige artikel vervangen door een artikel zonder gebrek in plaats van het gebrek te verwijderen, indien dit geen ernstig ongemak voor de koper veroorzaakt.

Indien er sprake is van een gebrek dat niet kan worden verholpen en dat een goed gebruik van de zaak als een zaak zonder gebrek in de weg staat, heeft de koper het recht de zaak te laten vervangen of de overeenkomst te herroepen. Dezelfde rechten gelden voor de koper indien de gebreken herstelbaar zijn, maar indien de koper de zaak niet naar behoren kan gebruiken wegens het opnieuw optreden van het gebrek na herstel of wegens een groter aantal gebreken. Indien er andere onherstelbare gebreken zijn, heeft de koper recht op een redelijke korting op de prijs van het artikel.


Bijlage nr. 2: Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

Verkoper: 

Muziker, a.s.

met zetel te Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slowaakse republiek

ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank van Bratislava III, afdeling: Sa, dossiernummer 3337/B

registratienummer: 35 840 773

adres voor de retournering van de goederen: Muziker (Return), Logistický areál P3, Hala 2, 900 55 Lozorno, Slowakije

(hierna te noemen de „verkoper“)Koper/Consument:Naam en achternaam, titel:

Vast verblijf:

Correspondentieadres:

Contact (e-mailadres en/of telefoonnummer):

(hierna te noemen de „koper“ of „ik“)Als consument heb ik op  ________1) met de verkoper een koopovereenkomst gesloten voor de hieronder gespecificeerde goederen, die ik hierbij herroep.Factuur- en bestelnummer2):Datum van de goederenontvangst:Goederen, die ik aan de verkoper retourneer (titel en code van de goederen)3):Reden voor de herroeping/retournering4):


Instructie aan de consument: de koper is verplicht de goederen samen met de toebehoren inclusief documentatie binnen 14 dagen na de datum van herroeping van de overeenkomst aan de verkoper terug te zenden op een van de in de algemene voorwaarden vermelde wijzen. De verkoper is niet verplicht de koper terug te betalen voordat de goederen aan de koper zijn geleverd of totdat de koper aantoont dat de goederen aan de verkoper zijn teruggezonden, tenzij de verkoper voorstelt de goederen persoonlijk of door een door de verkoper gemachtigde persoon af te halen. Indien de koper de overeenkomst herroept en aan de verkoper goederen levert die gebruikt of beschadigd zijn, of waarvan de waarde is verminderd als gevolg van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen, heeft de verkoper jegens de koper recht op schadevergoeding ten bedrage van de waarde van de reparatie van de goederen en het herstel van de goederen in hun oorspronkelijke staat.Manier van de terugbetaling van de koopprijs:▢ Naar IBAN-rekeningnummer:
▢ Andere betaalmethode:

Handtekening:

Toelichtingen:

1) De datum waarop de koper de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de verkoper heeft ontvangen. Vermeld niet de datum waarop de bestelling is aangemaakt of de datum waarop wij u ervan in kennis hebben gesteld dat de bestelling is geregistreerd. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel, maar helpt ons de registratie van de geretourneerde goederen en de terugbetaling te versnellen.

2) De factuur- en het bestelnummer hebben we naar u gemaild bij het sluiten van de koopovereenkomst. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel, maar helpt ons de registratie van de geretourneerde goederen en de terugbetaling te versnellen.

3) De naam en de code van de goederen vindt u op de factuur of de e-mail die wij u bij het sluiten van de koopovereenkomst hebben gestuurd. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel, maar helpt ons de registratie van de geretourneerde goederen en de terugbetaling te versnellen.

4) U heeft ook het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Als u geen reden wilt opgeven, laat u het veld leeg.

Bijlage nr. 3: Aanvullende diensten

AFDELING I. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

 1. In deze Bijlage 3 bij de AV: Aanvullende Diensten ("deze bijlage") worden de aanvullende rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de in deze bijlage genoemde aanvullende diensten uiteengezet.
 2. Niet in deze bijlage gedefinieerde begrippen hebben dezelfde betekenis als in het eerste deel van de AV, indien de koper van de aanvullende dienst een consument is, of in het tweede deel van de AV, indien de koper van de aanvullende dienst een ondernemer is.
 3. Voor de toepassing van deze bijlage worden onder aanvullende diensten verstaan:
  1. verlengde garantie
  2. verzekering van de verzending
  3. onmiddellijke omruiling
  (hierna „aanvullende diensten“ genoemd)
 4. Alle aanvullende diensten zijn vrijwillig en worden uitsluitend op basis van de wilsverklaring van de koper aan hem verstrekt. In geen geval zal de verkoper het sluiten van de overeenkomst of de goede uitvoering van zijn verplichtingen laten afhangen van de bestelling van een van de aanvullende diensten.
 5. Indien de Koper een aanvullende dienst of diensten wenst te bestellen, moet(en) het (de) desbetreffende vakje(s) worden aangekruist tijdens het aanmaken van de bestelling; het bijkomend bestellen van een aanvullende dienst is niet mogelijk. Door de bindende aanvaarding van een voorstel voor het sluiten van een koopovereenkomst dat een aanvullende dienst omvat, ontstaat tevens een overeenkomst voor de aanvullende dienst (hierna "overeenkomst voor aanvullende diensten" genoemd).
 6. De verkoper behoudt zich het recht om voor sommige goederen geen extra diensten aan te bieden. De Koper wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van individuele aanvullende diensten voor individuele goederen tijdens het aanmaken van de bestelling.
 7. Aanvullende diensten kunnen worden gecombineerd of afzonderlijk worden besteld.
 8. De verkoper is aansprakelijk voor gebreken in aanvullende diensten. De klachtenprocedure is van toepassing op de behandeling van klachten.

AFDELING II.
VERLENGDE GARANTIE

1. DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN DUUR VAN DE VERLENGDE GARANTIE

1.1. De verlengde garantie betekent de activiteit van de verkoper of door de verkoper aangewezen derden bestaande uit het ontvangen van meldingen van gebreken aan de goederen, het beoordelen ervan en het herstellen ervan na het verstrijken van de garantieperiode op de wijze en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel (hierna te noemen de "verlengde garantie"). De verlengde garantie is geen aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken aan de goederen krachtens de algemeen geldende wetgeving, maar een commerciële dienst die tegen vergoeding aan de koper wordt aangeboden. Het betalingsbedrag voor de verlengde garantiedienst is individueel voor elk product en wordt aan de koper meegedeeld via de webwinkel tijdens het aanmaken van de bestelling.

1.2. Tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald, worden de rechtsverhoudingen tussen partijen die voortvloeien uit de verlengde garantie beheerst door de klachtenregeling.

1.3. De verlengde garantie geldt alleen voor die gebreken die onder de garantie vallen volgens de klachtenprocedure. Gevallen waarin het recht op kosteloze reparatie volgens de klachtenprocedure ophoudt te bestaan, zijn ook gevallen waarin de verkoper nakoming onder de verlengde garantie kan weigeren. Verder kan de verkoper nakoming weigeren indien de koper zijn aanspraak op de verlengde garantie niet zonder onnodige vertraging na ontdekking van het gebrek heeft doen gelden of de goederen ondanks het gebrek is blijven gebruiken.

1.4. De verlengde garantie gaat in op de dag volgend op de dag waarop de door de algemeen geldende wet bepaalde of door partijen overeengekomen garantietermijn is verstreken.

1.5. De duur van de verlengde garantie kan worden overeengekomen voor een periode van één, twee of drie jaar.

2. TOEPASSING EN BEHANDELING VAN EEN KLACHT ONDER DE VERLENGDE GARANTIE

2.1. Indien de koper een beroep doet op de verlengde garantie, is de koper verplicht dit te doen op de wijze die is voorgeschreven voor het doen van een beroep op de klachtenregeling. Daartoe dient de koper gebruik te maken van het klachtenformulier, dat Bijlage 1 bij deze AV vormt, of van het elektronische formulier op de website van de verkoper.

2.2. De koper is verplicht om zonder onnodige vertraging nadat het gebrek aan de goederen aan het licht is gekomen, een klacht in te dienen onder de verlengde garantie. Anders vervalt de aanspraak op de verlengde garantie.

2.3. In geval van een herstelbaar defect aan de goederen die onder de verlengde garantie vallen, zal de verkoper kosteloos zorgen voor de herstelling ervan.

2.4. In geval van een onherstelbaar defect aan de goederen die onder de verlengde garantie vallen, heeft de Koper het recht om de goederen terug te sturen en zal de verkoper aan de koper de restwaarde van de goederen betalen in de vorm van een financieel krediet dat de koper kan toepassen op een volgende aankoop bij de verkoper.

2.5. De restwaarde van de goederen zal worden berekend door de aankoopprijs te verminderen met één procent voor elke maand, zelfs indien begonnen, vanaf de datum van levering van de goederen.

2.6. De verkoper zal een klacht onder de verlengde garantie zonder onnodige vertraging behandelen, maar de behandeling van een dergelijke klacht kan in gerechtvaardigde gevallen langer duren dan 30 dagen, met name als dit noodzakelijk is vanwege de tijdrovende diagnose van het defect en/of de reparatie van de goederen.

2.7. De verlengde garantie gaat in krachtens dit artikel, ongeacht of en hoe vaak de koper een klacht heeft ingediend tijdens de garantieperiode, tenzij hieronder anders vermeld. Indien een tijdens de garantieperiode ingediende klacht is afgehandeld overeenkomstig de klachtenprocedure

 1. door reparatie van de gereclameerde goederen; dit laat de aanvang van de verlengde garantie onverlet,
 2. door vervanging van de goederen, gaat de verlengde garantie in op de dag volgend op de dag waarop de garantieperiode voor de vervangen goederen is verstreken,
 3. door terugbetaling van de koopprijs of herroeping van de overeenkomst, vervalt de verlengde garantie,
 4. de toekenning van een redelijke korting op de aankoopprijs heeft geen invloed op de aanvang van de verlengde garantie, maar de verlengde garantie geldt niet voor gebreken aan de goederen waarvoor de redelijke korting is toegekend,
 5. door gemotiveerde afwijzing van een claim; dit heeft geen invloed op de aanvang van de verlengde garantie.

3. BEËINDIGING VAN DE VERLENGDE GARANTIE

De verlengde garantieservice eindigt

 1. bij het verstrijken van de termijn waarvoor het is overeengekomen,
 2. door herroeping van de overeenkomst door een van de partijen,
 3. door de herroeping van de overeenkomst voor de aanvullende dienst verlengde garantie door de koper-consument.

In geval van beëindiging van de verlengde garantie vanwege het bepaalde onder b) en c) van het vorige artikel, zal de verkoper de vergoeding voor de verlengde garantie aan de koper terugbetalen op de wijze en onder de voorwaarden als vermeld in deze AV. De bepalingen van deze AV over herroeping van de overeenkomst blijven onverlet.

De koper-consument heeft het recht de overeenkomst voor aanvullende diensten zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen na de datum van sluiting. De opzegging van de overeenkomst alleen voor aanvullende diensten heeft geen invloed op de duur van de koopovereenkomst. De procedure voor herroeping van de koopovereenkomst volgens deze AV is tevens ook van toepassing op herroeping van de aanvullende overeenkomst.

Indien een van de partijen de overeenkomst herroept, wordt ook de verlengde garantiedienst geannuleerd en zal de verkoper de verlengde garantievergoeding aan de koper terugbetalen op de wijze en onder de voorwaarden als uiteengezet in deze AV. De bepalingen van deze AV over herroeping blijven onverlet.

AFDELING III.
VERZEKERING VAN DE ZENDING

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ZENDINGSVERZEKERING, DEFINITIES

1.1 Verzekering van zendingen is de activiteit van de verkoper die erin bestaat onmiddellijk kennisgevingen van gebreken aan goederen tijdens de verzending te ontvangen en deze onmiddellijk te herstellen door de goederen door nieuwe te vervangen buiten de schadevergoedingsprocedure, op de wijze en onder de voorwaarden die in deze afdeling zijn vastgesteld (hierna "verzekering van zendingen" genoemd). De aanvullende dienstverleningsovereenkomst is geen verzekeringsovereenkomst en de aldus tot stand gekomen relatie tussen de partijen is geen verzekering in de zin van de algemeen verbindende wetgeving. De zendingsverzekering is een commerciële dienst die tegen betaling aan de koper wordt aangeboden.

1.2. De zendingsverzekering beperkt of conditioneert niet de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken aan de goederen krachtens het algemeen geldende recht en de klachtenprocedure.

1.3. De verzekering is alleen van toepassing op

 1. beschadiging of vernieling van de goederen die waarschijnlijk tijdens het vervoer is veroorzaakt en
 2. op de goederen die het voorwerp uitmaken van de koopovereenkomst waarbij de overeenkomst voor deze aanvullende dienst is gesloten.

1.4. Een klacht onder de zendingsverzekering kan niet worden ingediend

 1. voor andere dan de in het vorige artikel bedoelde goederen of schade, of
 2. na het verstrijken van de klachtenperiode.

2. VOORWAARDEN EN MANIER VAN VORDERING UIT HOOFDE VAN DE ZENDINGSVERZEKERING

2.1. De koper dient zonder onnodige vertraging, maar niet later dan de eerstvolgende werkdag na levering van de goederen, een klacht onder de zendingsverzekering bij de verkoper in te dienen. Indien de goederen afzonderlijk aan de koper worden geleverd, loopt de termijn voor het instellen van een vordering voor elke goed afzonderlijk.

2.2 Een klacht onder de zendingsverzekering dient schriftelijk per e-mail te worden ingediend op het adres van de verkoper: [email protected] (hierna te noemen "kennisgeving"). De kennisgeving omvat de identificatie van de koper, het factuur- en ordernummer en een gedetailleerde beschrijving van de schade aan de goederen, met inbegrip van fotografische documentatie.

2.3. Na ontvangst van de kennisgeving door de verkoper komen de partijen de datum en de manier van terugzending van de goederen aan de verkoper overeen. De verkoper zal de nieuwe goederen zonder onnodige vertraging nadat de oorspronkelijke goederen aan de verkoper zijn terug geleverd, aan de koper verzenden op dezelfde wijze als door de koper in zijn bestelling is gekozen. Indien de vervanging van de beschadigde goederen door nieuwe goederen niet mogelijk is omdat de goederen niet op voorraad zijn of niet beschikbaar zijn, kan de verkoper met de koper overeenkomen andere goederen te leveren. De kosten van het terugzenden van de oorspronkelijke goederen en het leveren van de nieuwe goederen onder verzendingsverzekering zijn op rekening van de verkoper.

2.4. Goederen die in plaats van de oorspronkelijke goederen aan de koper worden toegezonden, worden op dezelfde wijze als de oorspronkelijke goederen automatisch en zonder verdere betaling gedekt door de zendingsverzekering.

3. UITVOERING VAN DE DIENST EN HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De koper-consument heeft het recht de overeenkomst voor de aanvullende dienst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de datum van sluiting van de overeenkomst te herroepen doch uiterlijk totdat de dienst volledig is verleend. De herroeping van de aanvullende dienstverleningsovereenkomst alleen heeft geen invloed op de duur van de koopovereenkomst. De herroepingsprocedure van deze AV is tevens ook van toepassing op de herroeping van de aanvullende overeenkomst.

3.2. Uit de aard en het doel van de zendingsverzekering vloeit voort dat de aanvang ervan slechts mogelijk is vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en dat deze wordt geacht volledig te zijn uitgevoerd door het verstrijken van de termijn waarbinnen de koper een vordering hieruit kan instellen, dan wel door de levering van nieuwe of andere goederen.

3.3. De verkoper informeert de koper dat door ermee in te stemmen (door het verzenden van een bestelling) om met de levering van de dienst te beginnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, de koper het recht verliest om de overeenkomst voor de aanvullende dienst te herroepen zodra de dienst volledig is geleverd.

3.4. Door het indienen van een bestelling verklaart de koper dat

 1. hij naar behoren is ingelicht over de onmogelijkheid om de overeenkomst inzake aanvullende diensten overeenkomstig het vorige artikel te herroepen, en
 2. hij ermee instemt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te beginnen met het verlenen van de dienst zendingsverzekering.

3.5. Het recht van de koper-consument om de koopovereenkomst te herroepen op grond van deze AV en het recht om een klacht in te dienen op grond van de klachtenprocedure blijft hierbij onverlet. Indien de koper de koopovereenkomst herroept na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een klacht uit hoofde van deze aanvullende dienst, is de verkoper niet verplicht de koper de betaling voor de dienst zendingsverzekering terug te betalen.

AFDELING IV.
LEVERING OP ETAGE DIRECT IN DE WONING

1. DOEL EN OMVANG VAN DE SERVICE LEVERING OP ETAGE DIRECT IN DE WONING

1.1. Levering op etage direct in de woning (hierna “Levering op etage” of “Etagelevering” genoemd) betekent de activiteit van de bezorger die door de verkoper voor de koper wordt geregeld, bestaande uit de bezorging van de goederen buiten de gebruikelijke omvang van de bezorgdienst, naar keuze direct in de woning van de koper of in een soortgelijke door de koper aangewezen ruimte.

1.2 Levering van goederen in de woning is een commerciële dienst die tegen betaling aan de koper wordt aangeboden.

1.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de dienst Levering op etage alleen aan te bieden in door de verkoper geselecteerde landen en/of regio's op basis van door de verkoper vastgestelde niet-discriminerende criteria en tevens het recht om deze criteria te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

2. VOORWAARDEN EN WIJZE VAN LEVERING OP ETAGE

2.1. De koper is verplicht de vervoerder bijstand te bieden en te zorgen voor passende voorwaarden die nodig zijn om de goederen naar de woning te kunnen brengen. Daartoe moet de koper zorgen voor vrije toegang tot de woning waar de goederen moeten worden bezorgd, voor voldoende ruimte, inclusief doorgangen, voor de hantering van de goederen en zo nodig alle benodigde maatregelen nemen om schade te voorkomen (bijvoorbeeld door de vloer te bedekken, de hoeken van de muren te beschermen, breekbare voorwerpen uit de buurt te verwijderen waar de goederen zullen worden verplaatst, enz.).

2.2. Noch de verkoper, noch de bezorger zijn aansprakelijk voor de onmogelijkheid om de dienst Levering op etage te verlenen of voor schade veroorzaakt door het niet verlenen van de nodige medewerking. Bovendien is de koper verplicht de schade te vergoeden die de verkoper of de bezorger door het niet verlenen van de nodige medewerking heeft geleden.

3. VERLENING VAN DE DIENST EN HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De consument-koper heeft het recht het contract betreffende de aanvullende dienst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de datum van sluiting, maar uiterlijk tot de volledige uitvoering ervan, te herroepen. De herroeping van enkel de overeenkomst over de aanvullende dienst heeft geen gevolgen voor de duur van de koopovereenkomst. De herroepingsprocedure volgens deze Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de herroeping van de aanvullende overeenkomst.

3.2. Uit de aard en het doel van de service Levering op etage volgt dat deze alleen kan worden gestart vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en dat deze wordt geacht volledig te zijn verleend door de bezorging van de goederen op de aangewezen plaats. Voor de toepassing van dit lid worden de goederen ook geacht te zijn bezorgd indien de bezorger pogingen tot bezorging heeft ondernomen, maar de bezorging niet heeft kunnen voltooien doordat de koper zijn verplichtingen uit hoofde van punt 2.1. niet is nagekomen.

3.3. De verkoper wijst de koper erop dat door het verlenen van zijn toestemming (door het plaatsen van een bestelling) met het begin van de dienstverlening vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, de koper het recht verliest om de overeenkomst voor de aanvullende dienst te herroepen nadat de dienst volledig is verleend.

3.4. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper:

 1. naar behoren te zijn ingelicht over de onmogelijkheid om de overeenkomst voor de aanvullende dienst overeenkomstig het voorgaande lid te herroepen; en
 2. er mee in te stemmen dat met de verlening van de dienst Levering op etage wordt begonnen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3.5. Het recht van de consument-koper om de koopovereenkomst krachtens deze Algemene voorwaarden te herroepen en het recht om een klacht in te dienen krachtens de Klachtenprocedure blijven hierdoor onverlet.

Bijlage nr. 4: Algemene voorwaarden van het Muziker SMILE loyaliteitsprogramma

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGRIPSDEFINITIES

1.1. Deze Algemene voorwaarden van het MUZIKER SMILE loyaliteitsprogramma (hierna te noemen de “lidmaatschapsvoorwaarden”) stelen de regels vast voor het lidmaatschap van het MUZIKER SMILE loyaliteitsprogramma (hierna te noemen de “Club”) en de daarmee verband houdende relaties tussen de beheerder van de Club, te weten Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, identificatienr. 35 840 773, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank van Bratislava III, afdeling Sa, dossiernr. 3337/B (hierna te noemen de “exploitant”) en het lid van de Club, een natuurlijke of een rechtspersoon die zijn wil heeft getoond om lid te worden van de Club en heeft voldaan aan de voorwaarden van het lidmaatschap (hierna te noemen het “lid van de Club” of “lid”) (de exploitant en het lid van de Club hierna te noemen de “overeenkomst sluitende partij” of gezamenlijk de “overeenkomst sluitende partijen”).

1.2. Het MUZIKER SMILE loyaliteitssysteem is een systeem van voordelen voor de klanten van Muziker. Hoewel deze algemene voorwaarden de rechten en verplichtingen van de partijen bij een via de webwinkel gesloten koopovereenkomst regelen, kunnen de voordelen van de Club ook worden geclaimd in de fysieke winkels van de verkoper.

1.3. Deze lidmaatschapsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze AV, waarin de exploitant ook wel de verkoper wordt genoemd. Een lid van de Club hoeft niet tevens koper te zijn in de zin van deze AV.

1.4 Termen die in deze bijlage niet zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in het eerste deel van de AV, indien de koper een consument is, of in het tweede deel van de AV, indien de koper een ondernemer is.

2. TOTSTANDKOMING, DUUR EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

2.1. Het lidmaatschap van de club komt tot stand door de toekenning van een klantenkaart van het lid (hierna te noemen de "klantenkaart"), die via elektronische post (e-mail) aan het lid wordt verstrekt nadat het lid zich met succes heeft ingeschreven voor het lidmaatschap.

2.2 Het lidmaatschap van de Club kan worden geregistreerd als deel van de registratie van de klant op de website of in een van de fysieke winkels van de exploitant, hetzij bij het plaatsen van een bestelling, hetzij afzonderlijk. Daarnaast kan het lidmaatschap worden geregistreerd wanneer een klant die eerder al een klantaccount heeft aangemaakt, maar zonder zich op dat moment te registreren voor de Club, een nieuwe bestelling plaatst terwijl deze klant actief is ingelogd op zijn account. Registratie van een account op de website van de exploitant zonder registratie in de Club is niet mogelijk.

2.3 Registratie van het lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Het is evenmin mogelijk om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op clubvoordelen. Wanneer het lidmaatschap van de Club is geregistreerd op grond van artikel 2.2, tweede zin, van deze lidmaatschapsvoorwaarden, gaat het lidmaatschap van de Club pas in op de datum van verzending van de bestelling.

2.4. Het lidmaatschap is gratis en geldt voor onbepaalde tijd.

2.5. Het clublidmaatschap, de klantenkaart en de clubvoordelen zijn niet overdraagbaar.

2.6. Het lidmaatschap wordt beëindigd bij annulering van de inschrijving door de exploitant. De exploitant zal het lidmaatschap beëindigen bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het clublid of bij eigen besluit. In het bijzonder zal de exploitant het lidmaatschap beëindigen als het lid de voorwaarden van het lidmaatschap heeft geschonden of als de exploitant redelijke gronden heeft om te vermoeden dat het lid de club gebruikt in strijd met algemeen bindende wetgeving of voor het schenden van de rechten van derden, voor medeplichtigheid aan criminele activiteiten, of voor redelijke gronden om te vermoeden dat de feitelijke gebruiker van de club of het klantenrekening een andere persoon is dan de geregistreerde persoon. Indien een clublid het lidmaatschap beëindigt, annuleert de exploitant het lidmaatschap binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst van de beëindiging van het lidmaatschap.

2.7. Ongeacht de wijze en reden van beëindiging heeft de beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg dat alle ongebruikte beschikbare en gereserveerde punten onherroepelijk verloren gaan en dat de klantenkaart van het lid wordt gedeactiveerd.

3. VOORDELEN VAN HET CLUBLIDMAATSCHAP

De voordelen van het lidmaatschap van de club zijn met name:

 1. getrouwheidspuntensysteem,
 2. verlengde herroepingstermijn,
 3. verlengde garantie
(hierna “lidmaatschapsvoordelen” genoemd).

3.2. De lidmaatschapsvoordelen onder b) en c) van het vorige lid zijn alleen van toepassing op een lid dat een consument is.

3.3. De berekening van de voordelen in paragraaf 3.1 is de minimale reeks voordelen. De huidige reeks voordelen wordt gepubliceerd op de website van de exploitant. De exploitant behoudt zich het recht voor om het voordeelaanbod te wijzigen.

4. GETROUWHEIDSPUNTENSYSTEEM

4.1. Getrouwheidspuntensysteem betekent een systeem voor het verzamelen en inwisselen van getrouwheidspunten op de wijze en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze lidmaatschapsvoorwaarden.

4.2. Het lid verdient punten door een aankoop te doen bij de exploitant. Het aantal punten dat een lid kan verdienen nadat aan de voorwaarden is voldaan, is gebaseerd op de aankoopprijs van de goederen, waarbij het lid één punt verdient voor elke betaalde euro. In het geval dat de aankoopprijs van de goederen is genoteerd in een andere valuta dan de euro, worden de punten omgerekend tegen de op dat moment door de exploitant gehanteerde koers en aan de koper getoond in het winkelmandje of tijdens het aankoopproces. De exploitant heeft het recht om naar eigen goeddunken een ander aantal punten (minder of meer) te crediteren voor de aankoop van een specifiek product dan in deze paragraaf is gespecificeerd.

4.3. Een lid verdient punten door een aankoop van goederen bij de exploitant. Het aantal punten dat een lid kan verdienen na het voldoen aan de voorwaarden wordt voor elk artikel afzonderlijk bepaald door de Exploitant en wordt via de webwinkel aan de koper meegedeeld.

 1. bij aankopen via de webwinkel: lidmaatschap van de club, bezit van een klantenkaart, registratie voor een klantenrekening op de website van de exploitant, het doen van een aankoop in de staat van inloggen op de klantenrekening en een positieve puntenwaarde gepubliceerd op het artikelonderdeel in de assortimentscatalogus op de webwinkel;
 2. voor aankopen in een fysieke winkel: lidmaatschap van de club, bewijs van bezit van een klantenkaart (door het tonen van de klantenkaart, het tonen van het nummer van de klantenkaart of het verstrekken van het e-mailadres dat bij de registratie hoort), geldige registratie voor een klantenrekening op de website van de exploitant en een positieve puntenwaarde die gepubliceerd is op de detailpagina van het desbetreffende product in de assortimentscatalogus op de website van de exploitant.

4.4. Indien de aankoopprijs voor de goederen individueel wordt onderhandeld of aangepast, of indien het lid een kortingscoupon toepast op de goederen of op de gehele bestelling, kan het recht op punten voor dat goed of die bestelling worden verminderd of in het geheel niet ontstaan. Evenzo komt een lid niet in aanmerking om punten te verkrijgen voor de aankoop van goederen die het onderwerp zijn van een bestelling waarbij eerder verdiende punten zelfs maar gedeeltelijk zijn ingewisseld. Punten kunnen niet worden ingewisseld in de bestelling waarvoor ze moeten worden verdiend.

4.5. Als de overeenkomst via de webwinkel is gesloten, worden de gespaarde punten aan het lid bijgeschreven en kan het lid hierover niet eerder dan 30 dagen na ontvangst van de goederen beschikken. Als de overeenkomst in een fysieke winkel is gesloten, worden de gespaarde punten aan het lid meteen bijgeschreven en kan het lid er direct over beschikken; dit geldt niet als het lid heeft gekozen voor betaling op afbetaling of op factuur. In dat geval worden de gespaarde punten aan het lid bijgeschreven en kan het lid er pas over beschikken nadat een termijn van 30 dagen is verstreken vanaf de datum van ontvangst van de betaling door de exploitant.

4.6. Het huidige aantal beschikbare punten wordt aan het lid getoond in de actieve aanmeldstatus van het lid op zijn/haar klantenrekening of bij een aankoop in een van de verkooppunten op de kassabon voor de gedane aankoop, of deze informatie wordt op verzoek aan het lid verstrekt door het personeel van de klantenservice van het verkooppunt.

4.7. Als het clublid niet binnen 24 maanden na de laatste aankoop een nieuwe aankoop doet met de klantenkaart in de actieve aanmeldstatus of in de fysieke winkel, vervallen zijn/haar eerder verdiende punten. Of deze nieuwe aankoop resulteert in het verkrijgen van nieuwe punten of het inwisselen van beschikbare punten, is irrelevant.

4.8. De gespaarde punten kunnen worden ingewisseld doordat het lid het aantal beschikbare punten voor de bestelling selecteert voordat hij de bestelling plaatst. Het aldus geselecteerde aantal punten zal tot uiting komen in een vermindering van de aankoopprijs, waarbij de aankoopprijs met één eurocent wordt verminderd voor elk gebruikt punt. Op deze manier is het ook mogelijk om de goederen gratis te verkrijgen als de aankoopprijs wordt verlaagd tot €0 (zegge: nul euro).

4.9. De gespaarde punten kunnen alleen via de webwinkel van de exploitant worden ingewisseld. Punten kunnen niet worden ingewisseld in de fysieke winkel van de exploitant.

4.10. Indien een van de partijen op enigerlei wijze de koopovereenkomst herroept, is de exploitant niet verplicht de ingewisselde punten aan het clublid terug te geven. Indien het clublid de aankoopprijs niet tot €0 heeft verlaagd door punten in te wisselen en de verlaagde aankoopprijs heeft betaald, betaalt de exploitant het clublid alleen het bedrag van de verlaagde aankoopprijs terug.

5. VERLENGDE HERROEPINGSTERMIJN

5.1. Het Clublid heeft het recht om de via de webwinkel gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, zelfs na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen vanaf de datum van levering van de goederen (hierna de "verlengde termijn" genoemd).

5.2. De voorwaarden voor de uitoefening van dit recht zijn het lidmaatschap van de club, het bezit van een klantenkaart en het plaatsen van de bestelling in staat van inloggen op de klantenrekening. Het herroepingsrecht binnen de verlengde termijn geldt alleen voor de goederen die het onderwerp zijn van de bestelling volgens de vorige zin en die onbeschadigd en zonder tekenen van gebruik in hun originele verpakking zijn.

5.3. In geval van herroeping binnen de verlengde termijn zal de exploitant aan het clublid de contante betaling niet terugbetalen, maar een financieel tegoed ter hoogte van de aankoopprijs verstrekken, dat het clublid kan aanwenden voor een volgende aankoop bij de exploitant.

5.4. Herroeping van de overeenkomst binnen de verlengde termijn is niet mogelijk in dezelfde gevallen waarin herroeping van de overeenkomst binnen de wettelijke termijn niet mogelijk is. De overige bepalingen van deze AV over herroeping zijn van overeenkomstige toepassing.

5.5. Het recht van de koper-consument om de koopovereenkomst te herroepen op grond van deze AV en het recht om een klacht aan te melden op grond van de klachtenprocedure blijven hierdoor onverlet.

6. VERLENGTE GARANTIE

6.1. Goederen waarvoor een garantieperiode van minimaal 24 maanden geldt, vallen onder de aanvullende dienst verlengde garantie, onder de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel 6.

6.2. Het lidmaatschap van de club, het bezit van een klantenkaart en de verzending van een bestelling in de staat van aanmelding op de klantenrekening zijn de voorwaarden voor toepassing van de Verlengde Garantie. De Verlengde Garantie geldt alleen voor de goederen die het onderwerp zijn van de bestelling volgens de vorige zin.

6.3. De verlengde garantie wordt automatisch en kosteloos geactiveerd voor een periode van één jaar voor het clublid. In het geval dat het clublid tegen betaling of in aanvulling op dit ledenvoordeel een extra verlengde garantieservice heeft besteld, wordt de bestelde verlengde garantie met één jaar verlengd.

6.4. Op de aan het clublid verstrekte verlengde garantie zijn de bepalingen van deze AV met betrekking tot de aanvullende verlengde garantiedienst van toepassing.

7. SLOTBEPALINGEN

7.1. Op de relatie tussen de exploitant en het clublid die niet door deze voorwaarden wordt beheerst, zijn de algemene voorwaarden van de exploitant van toepassing.

7.2. De exploitant is niet aansprakelijk voor

 1. schade veroorzaakt door misbruik van de klantenkaart;
 2. beperking van het gebruik van de club om redenen van derden (bijvoorbeeld de zakenpartner van de Exploitant);
 3. beperking van het gebruik van de club om redenen buiten de wil van de exploitant;

7.3. De exploitant heeft het recht om de werking van de club of het gebruik van de ledenvoordelen op te schorten

 1. om veiligheidsredenen;
 2. wegens overmacht;
 3. op basis van een besluit van een overheidsinstantie;
 4. om reparaties en werkzaamheden mogelijk te maken die noodzakelijk zijn voor de werking, de revisie of het onderhoud van de technische voorzieningen die de club in staat stellen te functioneren;
 5. om elke andere reden die de legitieme belangen van de exploitant of van een of meer leden van de club nastreeft.

7.4. De exploitant informeert het clublid over de opschorting van de exploitatie van de club of het gebruik van de voordelen van het lidmaatschap door middel van een bericht op de website van de exploitant.